> Начало > Проекти > SMARTIMPACT > ПРОЕКТ SMARTIMPACT

ПРОЕКТ SMARTIMPACT

 

 

Смолян ще бъде един от интелигентните градове в България заедно с още девет европейски общини

 

 

 

Официална страница на проект: https://smartimpact-project.eu/

За Община Смолян участието в проекта SmartImpact е голяма стъпка в хода на модернизацията на града и превръщането му в привлекателно място за младите хора, както и благоприятна среда за бъдещи инвестиции.

След успешното приключване на проект „Комерсиализация на интелигентни градски райони“, с акроним CSCD по Програма УРБАКТ III, стартира втората фаза от неговото изпълнение в рамките на нов проект – SmartImpact по Приоритетна ос 1 „Подкрепа за интегрирано устойчиво градско развитие“, Специфична цел 1 „Подобряване на капацитета на градовете за управление на устойчиви урбанистични политики и практики по интегриран и ангажиращ начин“. Двете фази формират един общ процес по създаване на Мрежи за планиране на действия. Те са основният инструмент, посредством който се постига целта на програма УРБАКТ III, а именно да се увеличи капацитета на градовете по отношение на тяхното интегрирано развитие в областите, които те са определили за ключови. Община Смолян участва в Мрежа за планиране на дейности, заедно с още девет европейски общини в рамките на двата проекта CSCD и SmartImpact. Партньорството се състои от градовете: Манчестър (Великобритания) – водещ партньор, Порто (Португалия), Смолян (България), Сучава (Румъния), Загреб (Хърватия), Мисколч (Унгария), Гуадалахара (Португалия), Дъблин (Ирландия), Айндховен (Холандия), Стокхолм (Швеция).

Целите на община Смолян, заложени в проекта са:

  1. Разработване на концепция и проучване на възможностите за възобновяема енергия главно в енергийния сектор, както и на възможностите за финансиране .
  2. Разработване на концепция за електронно управление и електронни услуги в общината.
  3. Определяне на устойчив модел на растеж за гр. Смолян в сферата на иновации, икономика и туризъм.

Като резултат от изготвянето на Интегриран план за действие, в рамките на установената SmartImpact мрежа, Община Смолян ще очертае потенциала на града да стане „интелигентен“ и ще определи базата интелигентни проекти, които да бъдат изпълнени.

Целта на проект SmartImpact е да се изразработят иновативни управленски инструменти, чрез които общините ще могат да отговорят на специфичните изисквания при ръководенето на „интелигентни градове“. Прекият резултат от тази дейност се изразява в съставянето на Интегрирани планове за действие, които да служат като основа при внедряването на местните политики за „интелигентни градове“. За да бъде това възможно най-ефективно, програма УРБАКТ предвижда съставянето на Местна Урбакт група, в която да бъдат включени както представители на местната администрация, така и други заинтересовани лица (НПО, образователни институции, частен сектор, гражданско общество). Групата ще вземе активно участие при изготвянето на Местния план за действие и ще провежда регулярни срещи.
Предвидено е провеждането на седем международни срещи, на които партньорите ще споделят своя практически опит в сферата на интелигентното развитие на градовете, както и плановете си в тази насока. В този смисъл проектът представлява уникална за общината възможност да почерпи опит от партньори, които прилагат на практика интелигентни решения в управлението и развитието на градовете. За Община Смолян участието в SmartImpact мрежата за планиране на действия е ключово заради партньорстовто й с Лайтхауз градове (“градове-светила“, които развиват и тестват интегрирани иновативни решения в голям мащаб и които следва да станат най-напредналите градове в Европа по отношение на интелигентните урбанистични политики).

Общият бюджет на проекта е 750 000 Евро. Този за Община Смолян е в размер на 54 299 Евро, от които 85% се финансират от Програма Урбакт III, а 15% са национално съфинансиране. Проектът е с продължителност 24 месеца – от 03.05.2016г. до 03.05.2018г.

За Община Смолян участието в проекта е голяма стъпка в хода на модернизацията на града и превръщането му в привлекателно място за младите хора, както и за развитието на благоприятна среда за бъдещи инвестиции.