> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН НА 01.09.2016 Г. ОТ 09.00 ЧАСА И ДНЕ

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН НА 01.09.2016 Г. ОТ 09.00 ЧАСА И ДНЕВЕН РЕД НА ПК

25.08.2016

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси свиквам заседание на Общинския съвет на 01 септември 2016 г. от 09.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян, с предложение за следния
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:


1. Награждаване на Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ - Смолян, по повод 65 години от неговото създаване.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


2. Приемане на План за финансово оздравяване на ОбщинаСмолян
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


3. Одобряване на промени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2017 – 2019година на Община Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


4. Предстоящо откриване на Плувен басейн – гр. Смолян и необходимост от назначаване на служители.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


5. Приемане на Наредба за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини на територията на Община Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕ - НАРЕДБА ЗА УРЗОП В ДГ


6. Утвърждаване на маломерни самостоятелни и слети паралелки по чл.11и чл.11а. и на групи по чл.2, ал.8 от Наредба №7/29.12.2000 г. МОН за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, за учебната 2016/2017 година.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


7. Откриване на процедура по създаване на Организация за управление на Туристически район „Родопи“
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


8. Обезпечаване на второ авансово плащане по договор за безвъзмездна помощ BG04-02-03-038-014 по проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност и възобновяема енергия в три сгради на територията на община Смолян – II ОУ „Проф. Д-р Асен Златаров“, VI ОУ и ГПЧЕ „Иван Вазов“ и ОДЗ 3 „Родопчанче“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, Грантова схема BG 04-02-03 “Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


9. Кандидатстване на Община Смолян с проект по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, Процедура за подбор на проектни предложения BG04-02-03-1 „Повишаване на енергийната ефективност и използване на енергия от възобновяеми източници за отопление в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“, Мярка 2: Мерки за използване на възобновяема енергия.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


10. Приемане на Програма за управление на отпадъците в община Смолян за периода 2016-2020 год.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРОГРАМА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 2016 - 2020 г.


11. Разрешение за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - План за улична регулация в поземлен имот с идентификатор 67653.873.1 землище на гр. Смолян и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016 година, приета с Решение № 26 от 18.12.2015 година на Общински съвет Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


12. Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот V – Озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.57 по плана на гр. Смолян, кв. Устово.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


13. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 67653.136.17 и 67653.136.21 в местност „Падалото”, землището на гр. Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


14. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.52.14 в местност „Къшлите”, землището на гр. Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


15. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 14605.9.74 в местност „Орничето”, землище с. Гела.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


16. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване за част от поземлен имот с №007014 в местност „Борцето”, землище на с. Соколовци.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


17. Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.920.79, образуващ УПИ ІV- ИГЖС, кв. 37 по плана на гр. Смолян
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


18. Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.913.755 по кадастралната карта на гр. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


19. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за поземлен имот с идентификатор 67653.917.147
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


20. Отдаване под наем на имот публична общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


21. Отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на помещение за услуги на населението по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


22. Отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на помещение за Кафе сладкарница ведно с помещение за услуги на населението по реда на Закона за общинската собственост
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


23. Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособени части от учебно заведение по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


24. Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


25. Даване на съвместни дежурства от доброволците на Доброволно формирование на община Смолян, област Смолян СМ – 198 – 01 и служители на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Смолян ( РС“ПБЗН“).
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


26. Определяне на представители на Общински съвет - Смолян в поименния състав на Общински съвет за намаляване на риска от бедствия.
ДОКЛАДВА: Сл. Каменова – председател на Общински съвет

ДОКЛАДНА


СЛАВКА КАМЕНОВА
Председател на Общинския съвет

 


РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ
ПО ПОСТОЯННИ КОМИСИИ


ПК по здравеопазване и социални дейности, образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта – заседава на 30.08.2016г. от 13.00 часа в зала № 211 и разглежда точки 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 от предложения проект за Дневен ред.

ПК по териториално устройство, общинска собственост, екология, земеделие и гори – заседава на 30.08.2016г. от 14.00 часа в зала № 211 и разглеждат точки 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24 от предложения проект за Дневен ред.

ПК по бюджет, финанси и икономическо развитие – заседава на 30.08.2016г. от 15.00 часа в зала № 211 и разглежда точки 2, 3, 4, 7, 8, 9, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 23 от предложения проект за Дневен ред.

ПК по по законност, местно самоуправление, обществен ред и сигурност – заседава на 30.08.2016г.от 16.00 часа в зала №211 и разглежда точки от 1 до 26 включително от предложения проект за Дневен ред.