> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН НА 16.08.2016 Г. ОТ 15.00 ЧАСА И ДНЕ

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН НА 16.08.2016 Г. ОТ 15.00 ЧАСА И ДНЕВЕН РЕД НА ПК

11.08.2016

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси свиквам заседание на Общинския съвет на 16 август 2016 г. от 15.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян, с предложение за следния
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:


1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Смолян
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ТОЧКА 1

 

2. Приемане на План за финансово оздравяване на Община Смолян за периода 2016 – 2017год.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ТОЧКА 2

 

СЛАВКА КАМЕНОВА
Председател на Общинския съвет

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ
ПО ПОСТОЯННИ КОМИСИИ


Съвместно заседание
на ПК по БФИР, ПК ЗСДОКВМС, ПК поТУОСЕЗГ и ПК ПО ЗМСОРС – заседават на 12.08.2016 г. /петък/ от 15.30 часа в зала № 247 и разглеждат точки 1ва и 2 ра от предложения проект за Дневен ред.