> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН НА 28.07.2016 Г. ОТ 15.00 ЧАСА И ДНЕ

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН НА 28.07.2016 Г. ОТ 15.00 ЧАСА И ДНЕВЕН РЕД НА ПК

21.07.2016

ДО
Г-Н/Г-ЖА ……………………………

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам заседание на Общинския съвет на 28 юли 2016 г. от 15.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян, с предложение за следния

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:


1. Кандидатстване на Община Смолян в програмата на Проект „Красива България” за 2016 година.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

2. Участие на Община Смолян в създаване на Структура за Пълно Обслужване СПО (one-stop-shop) за подготовка и финансиране на проекти на местни власти за енергийна ефективност и ВЕИ в региона на Родопите като част от Асоциацията на родопските общини (АРО).
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

3. Учредяване на безвъзмездно право на ползване на вещи частна общинска собственост без търг или конкурс на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ на медицинска апаратура, доставена за Регионален онкологичен център, гр. Смолян, по договор HiPERB/05/D/SUP/BG_01, финансиран по линия на Гръцки план за Икономическо възстановяване и развитите на Балканите.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

4. Вземане на решение за поемане на дългосрочен дълг за рефинансиране на съществуващ дълг на Община Смолян чрез емитиране на облигации.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

5. Допълнение на списъка на длъжностите и на лицата за 2016 година, които имат право на транспортни разходи.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

6. Продажба на общински жилищен имот.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

7. Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.915.649 – частна общинска собственост по реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичeн търг с тайно наддаване.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

8. Продажба на Урегулиран поземлен имот II - 242, кв. 30 по плана на с. Могилица, общ. Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

9. Продажба на Урегулиран поземлен имот VІІ-държ., в кв. 6 по плана на с. Бостина, общ. Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

10. Предоставяне на част от имот публична общинска собственост за безвъзмездно управление на Окръжен и Районен съд – Смолян по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

11. Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на сгради-общинска собственост на читалищата на територията на община Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

12. Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост, находящи се в сграда с идентификатор 67653.934.394.1 (плувен басейн ) по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

13. Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от учебно заведение по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

14. Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на общински терен за поставяне на временни преместваеми - увеселителни съоръжения по реда на чл.56 от Закона за устройство на територията , Закона за общинската собственост и Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

15. Възмездно право на надстрояване върху поземлен имот 67653.917.394 – частна общинска собственост по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

16. Прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал.1, т. 2 от ЗОС във връзка с чл. 36 от Закона за собствеността – наследници Гвоздев.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

17. Прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал.1, т. 2 от ЗОС във връзка с чл. 36 от Закона за собствеността – Станчеви.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

18. Прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал.1, т. 2 от ЗОС във връзка с чл. 36 от Закона за собствеността – Тодор Христев Караманолев
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

19. Прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал.1, т. 2 от ЗОС във връзка с чл. 36 от Закона за собствеността – Олга Димова
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

20. Предоставяне на общински поземлен фонд на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

21. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с №000017 в местност „Поленки”, землище с. Горово.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

22. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с №003007 в местност „Разсадьов чучур”, землище с. Соколовци.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

23. Упълномощаване на представител на Община Смолян за участие в редовно годишно Общо събрание на акционерите на Общинска банка АД, насрочено за 09.09.2016 г., и гласуване по дневния ред.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

24. Определяне на представител на Общински съвет – Смолян в поименния състав на Областен съвет за намаляване на риска от бедствия.
ДОКЛАДВА: Сл. Каменова – председател на Общински съвет


СЛАВКА КАМЕНОВА
Председател на Общинския съвет

ДНЕВЕН РЕД 28.07.2016Г.


РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ ПО ПОСТОЯННИ КОМИСИИПК по здравеопазване и социални дейности, образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта – заседава на 26.07.2016г. от 13.30 часа в зала № 211 и разглеждат точки 1, 2, 3, 4, 5, 11 и 13 от предложения проект за Дневен ред.

ПК по териториално устройство, общинска собственост, екология, земеделие и гори – заседава на 26.07.2016г. от 14.00 часа в зала № 211 и разглеждат точки 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 и 22 от предложения проект за Дневен ред.

ПК по бюджет, финанси и икономическо развитие – заседава на 26.07.2016г. от 15.00 часа в зала № 211 и разглеждат точки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 23 от предложения проект за Дневен ред.

ПК по по законност, местно самоуправление, обществен ред и сигурност – заседава на 26.07.2016г. от 16.00 часа в зала №211 и разглеждат точки от 1 до 24 вкл. от предложения проект за Дневен ред.