> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН НА 15.06.2016 Г. ОТ 15.00 ЧАСА И ДНЕ

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН НА 15.06.2016 Г. ОТ 15.00 ЧАСА И ДНЕВЕН РЕД НА ПК

06.06.2016

ДО
Г-Н/Г-ЖА ……………………………

 


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам заседание на Общинския съвет на 15 юни 2016 г. от 15.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян, с предложение за следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:


1. Вземане на решение за рефинансиране на съществуващ дълг на Община Смолян чрез емитиране на облигации.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

2. Кандидатстване на Община Смолян с проектно предложение „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези,пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“, по Инвестиционен приоритет „Градска среда“, Група дейности „Градска среда“, включено в инвестиционната програма на Община Смолян по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

3. Кандидатстване на Община Смолян с проектно предложение „Обновяване и енергийна ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, по Инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура“, включено в инвестиционната програма на Община Смолян по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

4. Кандидатстване на Община Смолян с проектно предложение „Изграждане на нови социални жилища“, по Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“, Група дейности „Социална инфраструктура“, включено в инвестиционната програма на Община Смолян по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

5. Промяна предназначението на урегулиран поземлен имот IV – Озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.140а по плана на гр. Смолян, кв. Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

6. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 67653.133.11 в местност „Могилата”, землище на гр. Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

7. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

8. Поправка на очевидна фактическа грешка в чл. 22 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на територията на община Смолян, приета с Решение № 64 от 18.02.2016 г. на Общински съвет – Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

9. Предоставяне на част от имот публична общинска собственост за безвъзмездно управление на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, Областна служба „Изпълнение на наказанията“, гр. Смолян към Министерство на правосъдието, по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

10. Предоставяне на безвъзмездно управление на част от имот публична общинска собственост на Областна дирекция „Земеделие“ гр. Смолян, по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

11. Отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на част от имот общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

12. Отдаване под наем на имот общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

13. Отдаване под наем на общински терени за поставяне на преместваеми обекти по одобрена схема по реда на чл.56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

14. Възмездно право на пристрояване върху поземлен имот 67653.920.85 – частна общинска собственост по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

15. Прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал.1, т. 1 от ЗОС на поземлен имот с идентификатор 67653.919.483
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

16. Прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал.1, т. 2 от ЗОС във връзка с чл. 36 от Закона за собствеността на поземлен имот с идентификатор 67653.924.478
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

17. Отдаване чрез търг на земи – ниви от общинския поземлен фонд на Община Смолян, намиращи се в землища на общ. Смолян, на основание чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

18. Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян


19. Упълномощаване на представител на Община Смолян за участие в редовно годишно общо събрание на акционерите на „РОЖЕН ЕКСПРЕС“ АД, свикано за 17.06.2016 г., и гласуване по дневния ред.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

20. Отчет за дейността на ОП „НАО и Планетариум“ – Смолян.
ДОКЛАДВА: Сл. Каменова – председател на Общински съвет

ДНЕВЕН РЕД 15.06.2016Г.


РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ ПО ПОСТОЯННИ КОМИСИИПК по здравеопазване и социални дейности, образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта – заседава на 13.06.2016г. от 13.00 часа в зала № 211 и разглежда точки 1, 3, 4, 7 и 11 от предложения проект за Дневен ред.

ПК по бюджет, финанси и икономическо развитие – заседава на 13.06.2016г. от 14.00 часа в зала № 211 и разглежда точки 1, 2, 3, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19 и 20 от предложения проект за Дневен ред.

ПК по териториално устройство, общинска собственост, екология, земеделие и гори – заседава на 13.06.2016г. от 15.30 часа в зала № 211 и разглеждат точки1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 от предложения проект за Дневен ред.

ПК по по законност, местно самоуправление, обществен ред и сигурност – заседава на 13.06.2016г.от 16.30 часа в зала №211 и разглежда точки от 1 до 20 включително от предложения проект за Дневен ред.