> Начало > Социални дейности > Актуална информация > СПИСЪК НА ОДОБРЕНИ ЛИЦА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“ И „ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК“

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИ ЛИЦА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“ И „ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК“

11.05.2016

 

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИ ЛИЦА
ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ
„Социален работник“ и „Технически сътрудник“ по Проект „Подкрепа за независим и достоен живот на хора с увреждания от Община Смолян “Договор № BG05M9OP001-2.002-0179-C001 финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

След проведено интервю състоящо се на 05.05.2016г. от 11:00 часа в Община Смолян, бул. „България“ № 12, етаж 2, стая 245 Комисията назначена с Заповед №6/03.05.2016г. на Кмета на Община Смолян одобрява следният кандидат за заемане на длъжностите „Социален работник“ и „Технически сътрудник“

1. Недялка Райчева Грибачева

Момчил Николов - Председател на Комисията /п/