> Начало > Социални дейности > Актуална информация > СПИСЪК НА ЛИЦА ДОПУСНАТИ ДО ИНТЕРВЮ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“ И „ТЕХНИЧЕСКИ СЪТР

СПИСЪК НА ЛИЦА ДОПУСНАТИ ДО ИНТЕРВЮ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“ И „ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК“

04.05.2016

СПИСЪК НА ЛИЦА ДОПУСНАТИ


ДО ИНТЕРВЮ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ
„Социален работник“ и „Технически сътрудник“ по Проект „Подкрепа за независим и достоен живот на хора с увреждания от Община Смолян “Договор № BG05M9OP001-2.002-0179-C001 финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

След запознаване и проверка на подадените от кандидати документи за заемане на длъжностите „Социален работник“ и „Технически сътрудник“ Комисията назначена с Заповед №6/03.05.2016г. на Кмета на Община Смолян допуска до интервю следните кандидати:

1. Недялка Райчева Грибачева

Допуснатия кандидат да се яви на интервю на 05.05.2016г. от 11:00 в Община Смолян, бул. „България“ № 12, етаж 2, стая 245

Момчил Николов – Председател на комисията /п/