> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН НА 12.05.2016 Г. ОТ 15.00 ЧАСА И ДНЕ

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН НА 12.05.2016 Г. ОТ 15.00 ЧАСА И ДНЕВЕН РЕД НА ПК

05.05.2016

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам заседание на Общинския съвет на 12 май 2016 г. от 15.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян, с предложение за следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:


1.
Определяне размера на Годишната награда на Община Смолян за 2016г.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

2. Приемане на годишен доклад за 2015 година за наблюдение и оценка на изпълнението на Общински план за развитие на община Смолян за периода 2014-2020 година .
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

3. Кандидатстване пред Национален Доверителен Екофонд /НДЕФ/ с проектно предложение „Доставка на електромобил за нуждите на Общинска администрация – Смолян по пилотна схема за насърчаване използването на електрически и електрически хибридни превозни средства в рамките на Инвестиционна програма за климата/ИПК/.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

4. Актуализация на Програмата за намаляване на замърсяването с фини прахови частици /ФПЧ10/ и План за действие 2015-2020 г.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

5. Одобряване изменение на Подробен устройствен план - План за регулация на гр. Смолян – кв.Райково и кв.Устово за обект : „Път II – 86 – Главна пътна комуникация – гр. Смолян” с обхват включващ кварталите: 34, 100, 104, 106, 109, 120, 121, 130, 701, 1041, 1051, 1096, 1201, 1211, 1261, 1262, 1302, 1304, 3404
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

6. Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план и устройствена план - схема за обект : „Кабелна линия 20 Kv, БКТП и кабелни линии НН за присъединяване на „жилищна сграда на Стефан Георгиев” в с. Солища, община Смолян”
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

7. Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот ІІ – Озеленяване и гаражи предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.125 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

8. Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот VI – Озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.57 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

9. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 67653.7.194 в местност „Боева вода” и 67653.714.14 и местност „Стайкови ниви”, землището на гр. Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

10. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 69345.9.308 в местност „Свети Дух”, землище на с. Стойките.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

11. Определяне на преференциални цени за нощувки на външни лица, участници в културни мероприятия, организирани от Община Смолян в Ученическо общежитие ”Васил Димитров”- Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

12. Допълнение на списъка на длъжностите и на лицата за 2016 година, които имат право на транспортни разходи
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

13. Вземане на решение за рефинансиране на съществуващ дълг и други инвестиционни проекти на община Смолян чрез емитиране на облигации
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян


14. Становище на работната група, създадена с Решение № 61 от 25.01.2016 г. на Общински съвет – Смолян.
ДОКЛАДВА: К. Хаджихристев – член на работната група

15. Промяна в състава на Постоянните комисии на Общинския съвет
ДОКЛАДВА: Сл. Каменова – председател на Общински съвет

16. Oтчет за дейността на Oбщински съвет – Смолян и неговите Постоянни комисии за периода месец ноември 2015 – месец април 2016 година
ДОКЛАДВА: Сл. Каменова – председател на Общински съвет

 


СЛАВКА КАМЕНОВА
Председател на Общинския съвет

ДНЕВЕН РЕД ЗА 12.05.2016

 

 


РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ ПО ПОСТОЯННИ КОМИСИИПК по здравеопазване и социални дейности, образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта – заседава на 10.05.2016г. от 10.00 часа в стая № 249 и разглежда точки 1, 2,11, 13, 14 и 16 от предложения проект за Дневен ред.

ПК по териториално устройство, общинска собственост, екология, земеделие и гори – заседава на 10.05.2016г. от 11.00 часа в стая № 249 и разглеждат точки 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 и 16 от предложения проект за Дневен ред.

ПК по бюджет, финанси и икономическо развитие – заседава на 10.05.2016г. от 13.30 часа в стая № 249 и разглежда точки 1, 2, 3, 11, 12, 13, 14 и 16 от предложения проект за Дневен ред.

ПК по по законност, местно самоуправление, обществен ред и сигурност – заседава на 10.05.2016г.от 15.30 часа в стая №249 и разглежда точки от 1 до 16 включително от предложения проект за Дневен ред.