ОБЯВЛЕНИЕ

25.04.2016

О Б Я В Л Е Н И Е

Във връзка с изпълнението на проект „Подкрепа за достоен и независим живот на хора с увреждания от Община Смолян“ Договор № BG05M9OP001-2.002-0179-C001 “, Процедурата: BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“обявява

Подбор на персонал за предоставяне на услуги в домашна среда от Звено за услуги в домашна среда за длъжностите

 

ОБЯВЛЕНИЕ