> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН НА 13.04.2016 Г. ОТ 15.00 ЧАСА

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН НА 13.04.2016 Г. ОТ 15.00 ЧАСА

07.04.2016

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам заседание на Общинския съвет на 13 април 2016 г. от 15.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян, с предложение за следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Удостояване на Никола Дамянов Николов със званието „Почетен гражданин на Смолян”.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

2. Удостояване на Димитър Капушев, Марийка Маринова и Христо Кенански със “Значка на Смолян”.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

3. Вземане на решение за участие на община Смолян като съучредител в сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност под наименование „Местна инициативна група Девин – Смолян” /„МИГ Девин – Смолян”/.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

4. Подписване на анекс към споразумение за общинско сътрудничество между Община Смолян и Народно Читалище „Светлина 1925“, с. Момчиловци
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

5. Изменение и допълнение на Решение № 618/28.02.2014 година за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху поземлен имот частна общинска собственост с ид. 67653.234.556 и поземлен имот с ид. 67653.234.557.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

6. Допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016 година, приета с Решение № 26 от 18.12.2015 година на Общински съвет Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

7. Отдаване под наем на помещения частна общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

8. Отдаване под наем на имот общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

9. Изкупуване на недвижим поземлен имот с планоснимачен №459, кв. 3 по плана на с. Петково, общ. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

10. Продажба на поземлен имот с идентификатор 56455.931.179, образуващ УПИ ХІІІ- 931.12, кв. 8 по плана на с. Писаница, общ. Смолян
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

11. Изразяване на съгласие за ползване на каптирани естествени извори, разположени в поземлен имот с идентификатор 05414.4.146, стопанисван от община Смолян, с начин на трайно ползване: пасище с храсти, трайно предназначение на територията: селско стопанство по КВС на с. Бориково, община Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

12. Предоставяне правото на ползване на земи от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землищeто на гр. Смолян на земеделски стопани, отглеждащи пасищни селскостопански животни, на основание чл. 26 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

13. Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

14. Изразяване на предварително съгласие, необходимо за одобряване на ПУП за обект: „План-схема – МВЕЦ „ЧИНАРА“, гр. Смолян“.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

15. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.560.13 в местност „Герзовица”, землището на гр. Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

16. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване за част от поземлен имот с идентификатор 49014.8.63 в местност „Свети Атанас”, землище на с. Момчиловци.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

17. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване за част от поземлен имот с идентификатор 69345.13.452 в местност „Кайковска могила”, землище на с. Стойките.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

18. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване за част от поземлен имот с №001568 в местност „Борцето”, землище на с. Славейно.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

19. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 06923.2.722 в местност „Жеферковица”, землище на с. Буката.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

20. Поправка на очевидна фактическа грешка допусната в Решение № 142 от 24.03.2016 година.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

21. Обсъждане на докладите за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства в Община Смолян през 2015 г.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

22. Приемане на окончателен план и отчет за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове и отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2015 година на община Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

23. Приемане на годишния отчет и баланса за 2015 г. на „Смолян Автотранспорт“ ЕООД, с ЕИК: 120059295.
ДОКЛАДВА: Сл. Каменова – председател на Общински съвет

24. Приемане на годишния отчет и баланса за 2015 г. на „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ-СМОЛЯН“ ЕООД, с ЕИК: 000614404.
ДОКЛАДВА: Сл. Каменова – председател на Общински съвет

25. Приемане на годишния отчет и баланса за 2015 г. на „УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ“ ЕООД, с ЕИК: 120506497.
ДОКЛАДВА: Сл. Каменова – председател на Общински съвет

 


СЛАВКА КАМЕНОВА
Председател на Общинския съвет

ДНЕВЕН РЕД 13.04.2016 Г.


РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ ПО ПОСТОЯННИ КОМИСИИПК по здравеопазване и социални дейности, образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта – заседава на 11.04.2016г. от 10.00 часа в зала № 211 и разглежда точки 1, 2, 3, 4, 6, 21 и 22 от предложения проект за Дневен ред.

ПК по териториално устройство, общинска собственост, екология, земеделие и гори – заседава на 11.04.2016г. от 11.00 часа в зала № 211 и разглеждат точки1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 22 от предложения проект за Дневен ред.


ПК по бюджет, финанси и икономическо развитие – заседава на 11.04.2016г. от 13.30 часа в зала № 211 и разглежда точки 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 21, 22, 23, 24 и 25 от предложения проект за Дневен ред.

ПК по по законност, местно самоуправление, обществен ред и сигурност – заседава на 11.04.2016г.от 16.00 часа в зала №211 и разглежда точки от 1 до 25 включително от предложения проект за Дневен ред.