> Начало > Екология > Информация > СЪОБЩЕНИЕ ЗА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

СЪОБЩЕНИЕ ЗА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

28.03.2016

Съобщение за собствениците на кучета

на територията на Община Смолян

На основание чл. 3, чл. 7, чл. 8 от Наредбата за регистрация, притежаване и контрол на кучетата на територията на Община Смолян и чл. 49 ал. (1) от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян, собствениците на кучета са длъжни да ги регистрират и пререгистрират, като заплащат годишна такса в Община Смолян, в размер на 20.00 лв., или в едномесечен срок от датата на ново придобиване на куче.
Съгласно чл. 175, ал.2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, освобождават се от такса собствениците на кучета:

  1. кучета на инвалиди;
  2. служебните кучета в организациите на бюджетна издръжка;
  3. кучета, използвани за опитни цели;
  4. кучета, използвани от Българския червен кръст;
  5. кастрирани кучета;
  6. ловни кучета – удостоверено от собственика с представяне на копие ловен билет;
  7. кучета с поставен микрочип за първата година от неговото регистриране – съгласно чл. 39 от

Закон за защита на животните.
Освободените от такса кучета ежегодно се завеждат административно в регистър и съответно се пререгистрират.
Собствениците на кучета получават регистрационен талон след представяне на ветеринарномедицински паспорт и документ за платена такса от касата на Община Смолян. Вписването в общински регистър за домашни кучета се извършва в стая № 441, етаж 4, в сградата на Община Смолян.
Собствениците на кучета са длъжни да се запознават с действащата нормативна уредба за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Смолян.

При констатиране на административно нарушение на виновните лица се налага глоба до 300 лв.