ЗАПОВЕД №УТ-016

22.03.2016


ОБЩИНА – СМОЛЯН
ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ”


З А П О В Е Д

№ УТ-016

гр.Смолян 21.03.2016 година


На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.135 ал.3 от ЗУТ /въз основа на фактически основания съдържащи се в Заповед №107 от 20.11.2012 год. и обяснителна записка/, чл.134 ал.2 т.2 от ЗУТ, чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ, чл.62а ал.3 от ЗУТ /Решение №71 от 18.02.2016 год. от Протокол №8 на Общински съвет – Смолян/ и Решение №3 от Протокол №2 от 13.01.2016 год. на Общинският експертен съвет по устройство на територията,

О Д О Б Р Я В А М :

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.61 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян. Преотреждане на урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІ – Озеленяване в УПИ VІ – За жилищно строителство с ограничителна линия на застрояване и указани параметри на бъдещата застройка в кв.61 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян, по червено, кафяво и зелено нанесеното на приложената към заповедта скица и плана за застрояване.

Настоящата заповед подлежи на обжалване чрез кмета на община Смолян пред Административен съд – Смолян в 14-дневен срок от съобщаването й.

Николай Мелемов
Кмет на община Смолян

 

ЗАПОВЕД №УТ-016