> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН НА 24.03.2016 Г. ОТ 15.00 ЧАСА

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН НА 24.03.2016 Г. ОТ 15.00 ЧАСА

17.03.2016

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам заседание на Общинския съвет на 24 март 2016 г. от 15.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян, с предложение за следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Програма за управление на Община Смолян 2015 – 2019 г.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

2. Награждаване на Клуб на дейците на културата – Смолян
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

3. Кандидатстване на Община Смолян по втора покана за проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България 2014-2020“, Приоритетна ос 2 „Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион“, Инвестиционен приоритет 6с „Консервация, опазване, популяризиране и развитие на природното и културното наследство“
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

4. Кандидатстване на Община Смолян по втора покана за проектни предложения по Програмата за сътрудничество Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020“, Приоритетна ос 2 „Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион“, Инвестиционен приоритет 6 d „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие“.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

5. Кандидатстване на Община Смолян по втора покана за проектни предложения по Програмата за сътрудничество Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020“, Приоритетна ос 4 „Трансграничен регион с висока степен на социално приобщаване“; Инвестиционен приоритет 9 a „Инвестиране в здравна и социална инфраструктура“ с проект „Трансгранични медицински услуги за подобряване на първичната медицинска помощ“(Cross-border medicine services for improving primary health care) с акроним CBmCARE
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

6. Кандидатстване на Община Смолян по втора покана за проектни предложения по Програмата за сътрудничество Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020“, Приоритетна ос 4 „Трансграничен регион с висока степен на социално приобщаване“; Инвестиционен приоритет 9 c „Предоставяне на подпомагане на социалните предприятия“ с проект „Създаване на интелигентни специализирани инкубатори за подобряване на социалното предприемачество“, с акроним RIS3INS.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

7. Прекратяване членството на община Смолян в сдружение „Общинска мрежа за енергийна ефективност Еко Енергия“.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

8. Упълномощаване на представител на Община Смолян за участие в извънредно Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД, гр. Смолян, свикано за 12.04.2016 г., и гласуване по дневния ред.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

9. Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №74/18.02.2016 г. от Протокол № 8 на Общински съвет - Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

10. Изменение на Решение № 946/30.04.2015 година за предоставяне на безвъзмездно управление на Министерство на образованието и науката, помещения частна общинска собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

11. Определяне на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити в Община Смолян, считано от 01.01.2016година.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

12. Промяна в състава на Постоянните комисии на Общинския съвет
ДОКЛАДВА: Сл. Каменова – председател на Общински съвет

13. Ново обсъждане на Решение № 76 от 18.02.2016 г. на Общински съвет –Смолян, на основание чл. 45, ал. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
ДОКЛАДВА: Сл. Каменова – председател на Общински съвет


СЛАВКА КАМЕНОВА
Председател на Общинския съвет

ДНЕВЕН РЕД 24.03.2016 Г.

 


РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ ПО ПОСТОЯННИ КОМИСИИПК по териториално устройство, общинска собственост, екология, земеделие и гори – заседава на 22.03.2016г. от 14.00 часа в зала № 211 и разглеждат точки 1 и 13 от предложения проект за Дневен ред.

ПК по здравеопазване и социални дейности, образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта – заседава на 22.03.2016г. от 14.30 часа в зала № 211 и разглежда точки 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 10 от предложения проект за Дневен ред.

ПК по бюджет, финанси и икономическо развитие – заседава на 22.03.2016г. от 15.00 часа в зала № 211 и разглежда точки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 11 от предложения проект за Дневен ред.

ПК по по законност, местно самоуправление, обществен ред и сигурност – заседава на 22.03.2016г.от 16.00 часа в зала №211 и разглежда точки от 1 до 13 включително от предложения проект за Дневен ред.