> Начало > Проекти > Актуално > ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG16RFOP001-1.001-039 „ИЗПЪЛ

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG16RFOP001-1.001-039 „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ” ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 2014-2020”

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG16RFOP001-1.001-039 „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ” ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 1 „УСТОЙЧИВО И ИНТЕГРИРАНО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ”,
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 2014-2020”


Община Смолян е конкретен бенефициент по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Цел на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е да се подкрепи реализацията на Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие, насочени към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми в 39 града от 1-во, 2-ро, 3-то йерархично ниво в съответствие с Националната концепция за пространствено развитие на България за периода 2013-2025 г. Община Смолян е град от 3-то йерархично ниво и за изпълнение на настоящата процедура за града е определен бюджет от 20 982 924,62 лева.
Със заповед № 1766/20.08.2015 г. е сформирана и Работна група за подбор на приоритетни проектни идеи, във връзка с изпълнението на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ в Община Смолян. Работната група за подбор на приоритетни проектни идеи изготвя приоритизиран списък с обекти на интервенция (вкл. резервни обекти), на базата на който работната група за подготовка на инвестиционната програма, да подготви самата програма, както и конкретните проектни предложения. Съгласно указанията на програмата Община Смолян изпрати покана за включване в работната група на институции/ организации, чиито обекти са заложени в ИПГВР, неправителствени организации в областта на околната среда и интеграция на маргинализирани групи и хора в неравностойно положение и младежта. След като институциите/организациите потвърдиха включването си в процеса, до определените от тях представители бе изпратена покана за участие в първата работна среща на работната група, която се проведе на 11.11.2015 г.
На първата работна среща присъстваха:

1. Инж. Мариана Цекова, Заместник кмет на Община Смолян;
2. Инж. Йордан Щонов, Директор на Дирекция „Устройство на територията и общинска собственост” при Община Смолян;
3. Инж. Васка Караджова, Директор на Дирекция „Строителство, инфраструктура и околна среда” при Община Смолян;
4. Иван Райков – Председател на Смолянска търговско промишлена палата
5. Атанас Тодоров Згуров, представител на РИО на МОН
6. Гергана Любенова Тодоринска, началник отдел „Закрила на детето“ при ДСП-Смолян;
7. Мирослав Фисински, СНЦ „Криле от светлина“
8. Димитър Анастасов Ежев - заместник-директор на ОД на МВР - Смолян
9. Костадин Василев Бундов, началник РУ на МВР – Смолян
10. Кирил Асенов – Представител на КРИБ – Смолян и общински съветник
11. Иво Царев – Председател на Регионална стопанска камара – Смолян
12. Лидия Арсова – Председател на УС на Сдружение „Екосвят – Родопи“ - Смолян
13. Благой Тодоров Янковски, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ Смолян
При избора на обекти / проектни предложения за подкрепа по ОПРР 2014-2020 г., работната група съблювада спазването на следните минимални критерии:

  • Възможност за реализиране и приключване на дейностите по обекта до края на месец юни 2018 г. /изискването не важи за проекти за интегриран градски транспорт/;
  • Наличие на пълна проектна готовност, включваща изготвен и съгласуван инвестиционен проект във фаза технически или работен проект съгласно ЗУТ и влязло в сила Разрешение за строеж;
  • Постигане на синергичен ефект и концентрация на ресурси – подбраният пакет от обекти на интервенция в най-голяма степен допринася за цялостното обновяване на съответната зона на въздействие;
  • При идентифицирани проекти за социални жилища в одобрения ИПГВР – задължително поне един от тях е включен в проектно предложение за подкрепа по ОПРР 2014-2020;
  • Обектите на интервенция допринасят за социалното включване, вкл. на хората в уязвимо и неравностойно положение;
  • Съответствие на проекта с поне една приоритетна област на Стратегията на ЕС за Дунавския регион.

При избора на обектите на интервенция бе извършен съгласно изискванията за спазване на задължителните процентните ограничения за група дейности по инвестиционни приоритети, както и конкретните изисквания за включването на различните видове дейности, посочени в насоките за кандидатстване по процедурата. Работната група документира процеса чрез воденето на протокол от работната среща, присъствен списъци и др. документи, които са приложени към настоящия доклад.
В резултат от работа на работната група бе изготвен списък с основни и резервни обекти/ проектни идеи, които да бъдат включени в инвестиционната програма на Община Смолян за изпълнение на ИПГВР по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020”.

СПИСЪК С ОСНОВНИ И РЕЗЕРВНИ ОБЕКТИ/ ПРОЕКТНИ ИДЕИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ИП

Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020