> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН НА 08.03.2016 Г. ОТ 15.00 ЧАСА

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН НА 08.03.2016 Г. ОТ 15.00 ЧАСА

01.03.2016

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам заседание на Общинския съвет на 08 март 2016 г. от 15.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян, с предложение за следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:


1. Награждаване на образователни и културни институции.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

2. Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Смолян през 2016 година
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

3. Разрешение за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация на гр. Смолян – кв.Райково и кв.Устово за обект : „Път II – 86 – Главна пътна комуникация – гр. Смолян” с обхват включващ кварталите: 34, 100, 104, 106, 109, 120, 121, 130, 701, 1041, 1051, 1096, 1201, 1211, 1261, 1262, 1302, 1304, 3404.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

4. Приемане на оценка на независим оценител за придобиване на собственост на поземлени имоти по трасето на обект: „Път ІІ – 86 – Главна пътна комуникация – Смолян”.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

5. Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.915.630 по кадастралната карта на гр. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

6. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ с Калин Василев Узунов, Костадин Спасов Пищалов и Георги Димитров Пищалов
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

7. Прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал.1, т. 2 от ЗОС във връзка с чл. 36 от Закона за собствеността
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

8. Отдаване под наем на общински терени за поставяне на преместваеми обекти по одобрена схема по реда на чл.56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост на Държавно Предприятие „Български спортен тотализатор“
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

9. Отдаване под наем на общински терени за поставяне на преместваеми обекти по одобрена схема по реда на чл.56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

10. Учредяване право на строеж за изграждане на жилищни сгради върху поземлен имот с идентификатор 67653.916.436, образуващ УПИ ХХII, кв. 137 по плана на гр. Смолян и поземлен имот с идентификатор 67653.916.437, образуващ УПИ ХХIII, кв. 137 по плана на гр. Смолян по реда на чл. 37, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 50, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публични търгове с тайно наддаване.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

11. Приемане на становище за опрощаване на дължими държавни вземания от Росица Тодорова Симова
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

12. Одобряване на бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2017–2019г. на Община Смолян
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

13. Промяна в състава на Постоянните комисии на Общинския съвет
ДОКЛАДВА: Сл. Каменова – председател на Общински съвет

 

СЛАВКА КАМЕНОВА
Председател на Общинския съвет

ДНЕВЕН РЕД 08.03.2016 г.

 


РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ ПО ПОСТОЯННИ КОМИСИИПК по здравеопазване и социални дейности, образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта – заседава на 07.03.2016г. от 10.00 часа в зала № 211 и разглежда точки 1, 2, 11 и 12 от предложения проект за Дневен ред.

ПК по териториално устройство, общинска собственост, екология, земеделие и гори – заседава на 07.03.2016г. от 11.00 часа в зала № 211 и разглеждат точки 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 12 от предложения проект за Дневен ред.

ПК по бюджет, финанси и икономическо развитие – заседава на 07.03.2016г. от 15.00 часа в зала № 211 и разглежда точки 1, 2, 5, 7, 8, 9, 11 и 12 от предложения проект за Дневен ред.

ПК по по законност, местно самоуправление, обществен ред и сигурност – заседава на 07.03.2016г.от 16.00 часа в зала №211 и разглежда точки от 1 до 13 включително от предложения проект за Дневен ред.