> Начало > Проекти > Актуално > „ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ

„ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ

ПРОЕКТ „ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ В ТРИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН – II ОУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“, VI ОУ И ГПЧЕ „ИВАН ВАЗОВ“ И ОДЗ 3 „РОДОПЧАНЧЕ“ е финансиран от „Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство“ 2009-2014, Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“
 

Продължителността на проекта е 18 месеца, стойността на безвъзмездната финансова помощ е 629 869,69 лева.

Обща цел:

Цел на проекта е да се посигнат икономии по отношение на разходите на електрическа и топлинна енергия в сградите на Община Смолян. Така ще бъде постигнато голямо намаление на емисиите на парникови газове, което пряко кореспондира с целите на настоящата схема "Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“.
С изпълнението на проекта ще бъде постигната комфортна среда на обитание, която ще позволи на обучаващите се и на персонала, да се концентрират върху ежедневните си дейности и ще благопроятства развитието на децата, като по този начин ще бъдат поставени при равни условия до връстниците си от другите страни в Европейското икономическо пространство, обитаващи и обучаващи се в комфортни битови условия. Също така, грантовите средства ще помогнат на българските компании, участващи в реализацията на дейностите, да осигурят работните места на своите служители, което ще спомогне за намаляване на икономическите различия между България и страните от ЕИИ.
Обектите на интервенция са сградите на ІІ ОУ “Проф. Д-р Асен Златаров“, 6 ОУ и ГПЧЕ "Иван Вазов" и ОДЗ 3 "Родопчанче".
 

Партньор по проекта е „Енок-Сентерет – Център за енергийна ефективност“, норвежка организация със 17-годишна практика в области като отопление, охлаждане, автоматизация, околна среда, сгради, електро, енергиен мениджмънт и др. Компанията притежава сертификат за одобрение от правителството и ще допринесе с ноу-хау, обучения и консултации в областта на енергийната ефективност и възобновяемата енергия, за постигане на по-добър ефект от прилагане на мерките в избраните общински сгради. С реализацията на проекта ще се създадат предпоставки за укрепване на двустранните взаимоотношения чрез взаимодействието с проектния партньор.

Дейности по проекта:

  • Подготовка на документация и провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители.
  • Изготвяне на работни инвестиционни проекти.
  • Ремонтни и строителни дейности по:

- Подмяна на горивната база и отоплителна инсталация за използване на биомаса (пелетно гориво) в сградата на ІІ ОУ “Проф. Д-р Асен Златаров.
- Подмяна на горивната база и отоплителна инсталация за използване на биомаса (пелетно гориво) и инсталиране на соларна система за битово гореща вода" в сградата на ОДЗ №3 "Родопчанче”.

  •  Одит на проекта.
  •  Осъществяване на строителен и авторски надзор.
  •  Информация и публичност.
  •  Управление на проекта.
  •  Обмяна на опит с норвежкия партньор.

В рамките на проекта в периода от 25 до 29 април 2016 г. се проведе работно посещение на представители на норвежкия партньор по проекта „Енок-Сентерет“ за обмяна на опит в областта на енергийната ефективност. По време на посещението си, г-жа Таня Рафтесет, консултант по енергийна ефективност и г-жа Мариан Ейк, експерт по контрола, съвместно с екипа на проекта от страна на общината, посетиха детската градина и училището, за да видят на място сградите, които са обект на интервенция по проекта. На 27.04.2016 г. в сградата на общината се проведе обучение, по време на което представителите на партньора, представиха опита на Норвегия и конкретно на тяхната организация в управлението на енергийната ефективност и използването на възобновяемата енергия. Участие в обучението взеха представители на институции от община Смолян, чиито сгради са общинска собственост - детски градини, училища и др.
На 26.04.2016 г. в сградата на общината се проведе пресконференция за представяне на проекта, планираните дейности и резултати, като бе представен и екипа на проекта и експертите от „Енок-Сентерет“, които също взеха участие.
По отношение на напредъка в изпълнението на проекта, на 14.04.2016 г. е обявена обществена поръчка за избор на изпълнител на строителните дейности. Предстои избор на изпълнител и изпълнение на строителните дейности в двата обекта на интервенция.

 ПРЕЗЕНТАЦИЯ


ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ В ТРИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

Информация по проект „ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ В ТРИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН – II ОУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“, VI ОУ И ГПЧЕ „ИВАН ВАЗОВ“ И ОДЗ 3 „РОДОПЧАНЧЕ“, финансиран от „Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство“ 2009-2014, по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“

В периода от 16 до 19 август 2016 г. бе осъществена и втората част от обмена с норвежкия партньор - трима от членовете на екипа посетиха гр. Орста за запознаване с опита на партньора и на самата страна в енергийната ефективност и използването на възобновяема енергия. Ръководителят, техническия експерт и юристът по проекта участваха в тридневна среща с екипа на партньора - ЕНОК-СЕНТЕРЕТ за обмяна на опит и добри практики в областта на енергийна ефективност. Представителите на Община Смолян посетиха водноелектрическа централа, локална отоплителна система на дърва за отоплението на всички общински сгради и др.

По отношение на напредъка в изпълнението на проекта, на 29.07.2016 г. бе сключен договор с изпълнител на строителните дейности в двата обекта на интервенция - ОДЗ № 3 Родопчанче и ІІ ОУ „Проф. д-р Асен Златаров“ и дейностите са в процес на изпълнение.

 

Тaзи документация е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Смолян и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официално становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, страните – донори и Програмния Оператор на BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“