> Начало > Проекти > Актуално > „ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ

„ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ

ПРОЕКТ „ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ В ТРИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН – II ОУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“, VI ОУ И ГПЧЕ „ИВАН ВАЗОВ“ И ОДЗ 3 „РОДОПЧАНЧЕ“ е финансиран от „Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство“ 2009-2014, Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“
 

Продължителността на проекта е 18 месеца, стойността на безвъзмездната финансова помощ е 629 869,69 лева.

Обща цел:

Цел на проекта е да се посигнат икономии по отношение на разходите на електрическа и топлинна енергия в сградите на Община Смолян. Така ще бъде постигнато голямо намаление на емисиите на парникови газове, което пряко кореспондира с целите на настоящата схема "Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“.
С изпълнението на проекта ще бъде постигната комфортна среда на обитание, която ще позволи на обучаващите се и на персонала, да се концентрират върху ежедневните си дейности и ще благопроятства развитието на децата, като по този начин ще бъдат поставени при равни условия до връстниците си от другите страни в Европейското икономическо пространство, обитаващи и обучаващи се в комфортни битови условия. Също така, грантовите средства ще помогнат на българските компании, участващи в реализацията на дейностите, да осигурят работните места на своите служители, което ще спомогне за намаляване на икономическите различия между България и страните от ЕИИ.
Обектите на интервенция са сградите на ІІ ОУ “Проф. Д-р Асен Златаров“, 6 ОУ и ГПЧЕ "Иван Вазов" и ОДЗ 3 "Родопчанче".
 

Партньор по проекта е „Енок-Сентерет – Център за енергийна ефективност“, норвежка организация със 17-годишна практика в области като отопление, охлаждане, автоматизация, околна среда, сгради, електро, енергиен мениджмънт и др. Компанията притежава сертификат за одобрение от правителството и ще допринесе с ноу-хау, обучения и консултации в областта на енергийната ефективност и възобновяемата енергия, за постигане на по-добър ефект от прилагане на мерките в избраните общински сгради. С реализацията на проекта ще се създадат предпоставки за укрепване на двустранните взаимоотношения чрез взаимодействието с проектния партньор.

Дейности по проекта:

 • Подготовка на документация и провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители.
 • Изготвяне на работни инвестиционни проекти.
 • Ремонтни и строителни дейности по:

- Подмяна на горивната база и отоплителна инсталация за използване на биомаса (пелетно гориво) в сградата на ІІ ОУ “Проф. Д-р Асен Златаров.
- Подмяна на горивната база и отоплителна инсталация за използване на биомаса (пелетно гориво) и инсталиране на соларна система за битово гореща вода" в сградата на ОДЗ №3 "Родопчанче”.

 • Одит на проекта.
 • Осъществяване на строителен и авторски надзор.
 • Информация и публичност.
 • Управление на проекта.
 • Обмяна на опит с норвежкия партньор.

В рамките на проекта в периода от 25 до 29 април 2016 г. се проведе работно посещение на представители на норвежкия партньор по проекта „Енок-Сентерет“ за обмяна на опит в областта на енергийната ефективност. По време на посещението си, г-жа Таня Рафтесет, консултант по енергийна ефективност и г-жа Мариан Ейк, експерт по контрола, съвместно с екипа на проекта от страна на общината, посетиха детската градина и училището, за да видят на място сградите, които са обект на интервенция по проекта. На 27.04.2016 г. в сградата на общината се проведе обучение, по време на което представителите на партньора, представиха опита на Норвегия и конкретно на тяхната организация в управлението на енергийната ефективност и използването на възобновяемата енергия. Участие в обучението взеха представители на институции от община Смолян, чиито сгради са общинска собственост - детски градини, училища и др.
На 26.04.2016 г. в сградата на общината се проведе пресконференция за представяне на проекта, планираните дейности и резултати, като бе представен и екипа на проекта и експертите от „Енок-Сентерет“, които също взеха участие.
По отношение на напредъка в изпълнението на проекта, на 14.04.2016 г. е обявена обществена поръчка за избор на изпълнител на строителните дейности. Предстои избор на изпълнител и изпълнение на строителните дейности в двата обекта на интервенция.

 


ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ В ТРИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

Информация по проект „ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ В ТРИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН – II ОУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“, VI ОУ И ГПЧЕ „ИВАН ВАЗОВ“ И ОДЗ 3 „РОДОПЧАНЧЕ“, финансиран от „Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство“ 2009-2014, по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“

В периода от 16 до 19 август 2016 г. бе осъществена и втората част от обмена с норвежкия партньор - трима от членовете на екипа посетиха гр. Орста за запознаване с опита на партньора и на самата страна в енергийната ефективност и използването на възобновяема енергия. Ръководителят, техническия експерт и юристът по проекта участваха в тридневна среща с екипа на партньора - ЕНОК-СЕНТЕРЕТ за обмяна на опит и добри практики в областта на енергийна ефективност. Представителите на Община Смолян посетиха водноелектрическа централа, локална отоплителна система на дърва за отоплението на всички общински сгради и др.

По отношение на напредъка в изпълнението на проекта, на 29.07.2016 г. бе сключен договор с изпълнител на строителните дейности в двата обекта на интервенция - ОДЗ № 3 Родопчанче и ІІ ОУ „Проф. д-р Асен Златаров“ и дейностите са в процес на изпълнение.


На 21.04.2017 г. се проведе финална пресконференция по проект „ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ В ТРИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН – II ОУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“, VI ОУ И ГПЧЕ „ИВАН ВАЗОВ“ И ОДЗ 3 „РОДОПЧАНЧЕ“.
Програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия" се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 въз основа на подписан меморандум за разбирателство между Република България и Кралство Норвегия, Исландия и Княжество Лихтенщайн. Тя обхваща две програмни области "Енергийна ефективност" (Програмна област 5) и "Възобновяема енергия" (Програмна област 6) на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Цел на Програмата: Намаляване на емисиите на парникови газове и замърсители на въздуха. Програмата ще допринесе за намаляване на 35 хил. т. СО2.
Настоящият проекта на Община Смолян е грантова схема BG04-02-03 „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“, Договор за безвъзмездна финансова помощ: BG04-02-03-038-014/18.08.2015 г. Общата стойност на проекта е 623 417,47 лева.

Главната цел на проекта е постигане на икономии по отношение на разходите на електрическа и топлинна енергия в сградите, които са общинска собственост. Така ще бъде постигнато голямо намаление на емисиите на парникови газове, което пряко кореспондира с целите на грантовата схема "Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“.

Партньор на Община Смолян по проекта е „Енок-Сентерет – Център за енергийна ефективност“, гр. Орста, Норвегия - организация със дългогодишна практика в области като отопление, охлаждане, автоматизация, околна среда, сгради, електро, енергиен мениджмънт и др. Компанията притежава сертификат за одобрение от правителството и допринесе с обучения и консултации в областта на енергийната ефективност и възобновяемата енергия, за постигане на по-добър ефект от прилагане на мерките в общинските сгради.
Контактите и връзките, направени при изпълнение на дейностите съвместно с норвежките партньори — срещи и обучения за обмяна на опит, допринесоха за укрепване на двустранните отношения, които ще продължат и следа проекта.

Изпълнени дейности:

 • Подготовка на документация и провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители.
 • Изготвяне на работни инвестиционни проекти.
 • Одит на проекта.
 • Осъществяване на строителен и авторски надзор.
 • Информация и публичност.
 • Управление на проекта.
 • Обмяна на опит с норвежкия партньор.
 • Ремонтни и строителни дейности по:

- Подмяна на горивната база и отоплителна инсталация за използване на биомаса (пелетно гориво) и инсталиране на соларна система за битово гореща вода" в сградата на детска градина "Родопчанче” (ОДЗ №3).
- Подмяна на горивната база и отоплителна инсталация за използване на биомаса (пелетно гориво) в сградата на ОУ “Проф. Д-р Асен Златаров”(ІІ ОУ).

Съгласно енергийните обследвания на двата обекта на интервенция при подготовка на проектното предложение, очаквани спестявания на енергия - 437,5 МWh/годишно, т.е около 60%.

Като част от дейностите за публичност и информация, включени в проекта, бе проведено анкетно проучване за мнението на обществеността в Смолян относно използването на възобновяеми енергийни източници, опазването на околната среда и в частност повишаване качеството на атмосферния въздух, като една от най-дискутираните теми в нашия град. Анкетирани бяха 239 души. Данните от проучването ще бъдат използвани в действията на общината в посока създаване на чиста и екологична среда за живот в планинския град. След обобщаване и анализ на резултатите от проучването бяха изведени следните изводи:

 • 9,2 % от анкетираните са отговорили, че в домакинството им има 3 или повече коли.
 • Увеличава се дела на домакинствата избиращи използването на пелети и електричество за отопление – 18,4 %, въпреки че е много по-малък от използващите дърва/въглища.
 • Положителна е тенденцията към увеличаване дела на домакинствата, които използват соларни панели – 11,7 %, както и броят на тези, които биха използвали такива – 22,5%.
 • Хората съзнават, че основния замърсител на въздуха в Смолян са печките с дърва – 73 % са посочили този отговор.
 • Има необходимост и трябва да се търсят възможности за подпомагане на хората за внедряване на енергийно спестяващи мерки и за използване на възбновяеми източници в домовете им.

 ПРЕЗЕНТАЦИЯ


 

Община Смолян изпълнява втори проект за енергийна ефективност по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“

 

На 21.03.2017 г. в Общинска администрация - Смолян се проведе пресконференция по проект “Прилагане на мерки за енергийна ефективност чрез използване на възобновяема енергия в три детски градини на територията на Община Смолян», финансиран от „Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство“ 2009-2014, Грантова схема BG04-02-03-1 „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“, Мярка 2: „Мерки за използване на възобновяема енергия“. Това е втори проект на Община Смолян по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG04-02-03-038-014 от 18.08.2015 г., съгласно допълнително споразумение № 4 от 16.12.2016 г.

Главната цел на настоящия проект е да се постигнат икономии по отношение на разходите на електрическа и топлинна енергия в сградите на трите детски градини, които са общинска собственост – детска градина «Синчец», детска градина «Зорница» и детска градина «Веселушко». С изпълнението на проекта ще се повиши енергийната ефективност и ще се увеличи дела на използваната енергия от възобновяеми източници, което пряко кореспондира с целите на настоящата процедура.

Партньор по проекта отново е „Енок-Сентерет – Център за енергийна ефективност“, норвежка организация със 17-годишна практика в области като отопление, охлаждане, автоматизация, околна среда, сгради, електро, енергиен мениджмънт и др. Компанията притежава сертификат за одобрение от правителството и ще допринесе с опит и добри практики в областта на енергийната ефективност и възобновяемата енергия, за постигане на по-добър ефект от прилагане на мерките в избраните общински сгради.

Дейности по проекта:

 • Подготовка на документация и провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители.
 • Изпълнение на строителни и монтажни дейности, включващи доставка и монтаж на соларни системи за битово гореща вода в сградите на три детски градини в град Смолян: «Синчец», «Зорница» и «Веселушко».
 • Одит на проекта.
 • Осъществяване на строителен и авторски надзор.
 • Информация и публичност.
 • Управление на проекта.
 • Обмяна на опит с норвежкия партньор.

Обща стойност на безвъзмездната финансова помощ по проекта е 174 218,41 лева, от които за Община Смолян са 137 448,81 лева, а за партньора по проекта: 36 769,60 лева.
Краен срок за изпълнение на проекта: 30.04.2017 г.


На 25.04.2017 г. в Общинска администрация - Смолян се проведе финална пресконференция по проект “Прилагане на мерки за енергийна ефективност чрез използване на възобновяема енергия в три детски градини на територията на Община Смолян», финансиран от „Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство“ 2009-2014, Грантова схема BG04-02-03-1 „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“, Мярка 2: „Мерки за използване на възобновяема енергия“. Това е втори проект на Община Смолян по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG04-02-03-038-014 от 18.08.2015 г., съгласно допълнително споразумение № 4 от 16.12.2016 г.

Главната цел на настоящия проект е да се постигнат икономии по отношение на разходите на електрическа и топлинна енергия в сградите на трите детски градини, които са общинска собственост – детска градина «Синчец», детска градина «Зорница» и детска градина «Веселушко». С изпълнението на проекта ще се повиши енергийната ефективност и ще се увеличи дела на използваната енергия от възобновяеми източници, което пряко кореспондира с целите на настоящата процедура.

Обща стойност на безвъзмездната финансова помощ по проекта е 174 218,41 лева, от които за Община Смолян са 137 448,81 лева, а за партньора по проекта: 36 769,60 лева.
Краен срок за изпълнение на проекта: 30.04.2017 г.

Изпълнени дейности по проекта:

 • Подготовка на документация и провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители.
 • Одит на проекта.
 • Осъществяване на строителен и авторски надзор.
 • Информация и публичност.
 • Управление на проекта.
 • Обмяна на опит с норвежкия партньор.Партньор по проекта отново е „Енок-Сентерет – Център за енергийна ефективност“, норвежка организация с дългогодишна практика в области като отопление, охлаждане, автоматизация, околна среда, сгради, електро, енергиен мениджмънт и др. Компанията притежава сертификат за одобрение от правителството и ще допринесе с опит и добри практики в областта на енергийната ефективност и възобновяемата енергия, за постигане на по-добър ефект от прилагане на мерките в избраните общински сгради.
  В рамките на проектните дейности, експерти от Енок-Сентерет, посетиха обектите на интервенция, представиха своя опит и добри практики от Норвегия в областта на енергийната ефективност, и по-конкретно за използването на слънчевата енергия, както и от други възобновяеми източници.
 • Изпълнение на строителни и монтажни дейности, включващи доставка и монтаж на соларни системи за битово гореща вода в сградите на трите детски градини в град Смолян: «Синчец», «Зорница» и «Веселушко».

Очаквани конкретни резултати:
Очаквано намалeние и/или избягване на емисиите на CO2 в тонове/годишно - 27.74 СО2, t
- Базово състояние и очакван резултат - 226.29 CO2, и 198.55 CO2, t
Очаквано увеличение на спестената енергия в MWh/годишно - 64.994
- Базово състояние и очакван резултат - 481.036 и 416.042

 ПРЕЗЕНТАЦИЯ


 

 

Тaзи документация е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Смолян и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официално становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, страните – донори и Програмния Оператор на BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“