> Начало > Общински съвет > Дневен ред > УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 25.01.2016 Г. ОТ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 25.01.2016 Г. ОТ 10:00 ЧАСА

20.01.2016

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,


Напомням Ви, че заседанието на Общински съвет ще продължи на 25.01.2016г. от 10.00 часа.
На това заседание следва да се гласува предложението на ПК по ТУОСЕЗГ за отлагане разглеждането на докладната записка относно "Вземане на решение за поемане на необходимите средства от ПУДООС към МОСВ за доизграждане на обект: „Реконструкция и модернизация на регионално депо за ТБО „Теклен дол“ в град Смолян – проектиране и строителство на сепарираща и компостираща инсталация за битови отпадъци“. Предложението на Постоянната комисия Ви беше предоставено още на 14.01.2016 г. чрез становищата на Постоянните комисии, но поради липса на кворум на 15.01. и 18.01.2016 г. същото не е гласувано.
Предвид създалата се ситуация си позволявам да Ви обърна внимание, че отлагане на докладна по гласуван дневен ред, какъвто е конкретният случай, става по реда на чл.81, ал.1, т.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, а не извън зала, извън заседание или по друг начин.

С уважение,
СЛАВКА КАМЕНОВА
Председател на Общински съвет