> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН НАСРОЧЕНО ЗА 15.01.2016 Г. ОТ 10

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН НАСРОЧЕНО ЗА 15.01.2016 Г. ОТ 10:00 ЧАСА

15.01.2016

ПОРАДИ ЛИПСА НА КВОРУМ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН НАСРОЧЕНО ЗА 15.01.2016 Г. ЩЕ ПРОДЪЛЖИ НА 18.01.2016 Г. ОТ 10:00 ЧАСА

17. Вземане на решение за поемане на необходимите средства от ПУДОС към МОСВ за доизграждане на обект: „Реконструкция и модернизация на регионално депо за ТБО Теклен дол в град Смолян – проектиране и строителство на сепарираща и компостираща инсталация за битови отпадъци“
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

18.   Проект на бюджет 2016 година.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

 

СЛАВКА КАМЕНОВА
Председател на Общинския съвет