> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН НА 15.01.2016 Г. ОТ 10.00 ЧАСА

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН НА 15.01.2016 Г. ОТ 10.00 ЧАСА

06.01.2016

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам заседание на Общинския съвет на 15 януари 2016 г. от 10.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян, с предложение за следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:


1. Кандидатстване на Община Смолян в програмата на Проект „Красива България” за 2016 година
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

2. Приемане на Отчета за изпълнението на Общинска програма за развитие на туризма Смолян 2015 г. и приемане на Общинска програма за развитие на туризма 2016 г.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

3. Дарение на парични средства за нуждите на НУФИ „Широка лъка“.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

4. Съфинансиране за участие на ГПЧЕ „Иван Вазов“-Смолян, в конкурс „Училища на бъдещето“
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

5. Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от учебно заведение по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

6. Провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на части от учебно заведение по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

7. Определяне на представител на Община Смолян в сдружение с нестопанска цел с обществено полезна дейност „ДАНО ЦЕНТЪР”.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

8. Даване на съгласие за изменение на проект на ОУП на к.к.Пампорово на територията на Община Смолян до Допълнение №2 към Техническо задание за изменение на ОУП на к.к.Пампорово, прието с Решение №717/27.06.2014 г. на Общински съвет Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

9. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект : „Довеждащ водопровод към поземлен имот с идентефикатор 67653.77.2”.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

10. Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

11. Безвъзмездно придобиване на правото на собственост върху поземлен имот с идентификатор 67653.915.379 с площ 5016 кв. м., представляващ урбанизирана територия по кадастралната карта на гр. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 год. на ИД на АГКК, УПИ І – Училище, кв. 162 по ПУП на гр. Смолян, ул. „Капитан Петко войвода” № 3, както и всички недвижими и движими материални активи, разположени в него, които са с отпаднала необходимост за Министерство на образованието и науката, в полза на Община Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

12. Определяне позицията на община Смолян при участието й на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособена територия Смолян
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

13. Включване на „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания” в гр. Смолян, кв. Устово, ул. „Атанас Беров” № 8, като второстепенен разпоредител с бюджетни средства в делигираната за Община Смолян държавна дейност по утвърден единен стандарт.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

14. Вземане на решение за поемане на необходимите средства от ПУДОС към МОСВ за доизграждане на обект: „Реконструкция и модернизация на регионално депо за ТБО Теклен дол в град Смолян – проектиране и строителство на сепарираща и компостираща инсталация за битови отпадъци“
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

15. Проект на бюджет 2016 година.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

16. Изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация
ДОКЛАДВА: Филип Топов – член на Временната комисия

17. Прегласуване на Решение №39/18.12.2015 г. на Общински съвет – Смолян.
ДОКЛАДВА: Сл. Каменова – председател на Общински съвет

18. Прегласуване на Решение №40/18.12.2015 г. на Общински съвет – Смолян.
ДОКЛАДВА: Сл. Каменова – председател на Общински съвет

 


СЛАВКА КАМЕНОВА
Председател на Общинския съвет

ДНЕВЕН РЕД 15.01.2016 г.