> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЯ ОТ №23 ДО №44 ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ Н

РЕШЕНИЯ ОТ №23 ДО №44 ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 18.12.2015 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 5

28.12.2015

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – С М О Л Я Н

 

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 18.12.2015 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 5

 


РЕШЕНИЕ №23ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Смолян за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос № 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, наименование на процедурата ”Услуги за ранно детско развитие“.


РЕШЕНИЕ №24ОТНОСНО: Вземане на решение за Поемане на временен безлихвен заем от Централния бюджет на Република България с цел погасяване на съществуващ дълг на община Смолян


РЕШЕНИЕ №25ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

НАРЕДБА за реда за придубиване, управление и разпореждане с общинско имущество


РЕШЕНИЕ №26 ОТНОСНО: Приемане проект на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост.

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти и вещи, общинска собственост на община Смолян за 2016 година


РЕШЕНИЕ №27ОТНОСНО: Определяне размера на местните данъци на територията на Община Смолян.


РЕШЕНИЕ №28ОТНОСНО: Приемане на план – сметка за приходите и разходите от такса битови отпадъци в Община Смолян през 2016 година.


РЕШЕНИЕ №29 ОТНОСНО: Приемане Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Смолян.

НАРЕДБА ТАКСИ 2016
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - Размер на такси битови отпадъци
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 - Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение
ПРИЛОЖЕНИЕ №3 - Такси за детски градини, ученически общежития и други общински социални услуги
ПРИЛОЖЕНИЕ №4 - Такси, които се заплащат за техническите услуги, които се извършват от общината, и обхващат дейностите във връзка с териториалното и селищното устройство, архитектурата, строителството, благоустройството, кадастъра в селищните и извънселищните територии
ПРИЛОЖЕНИЕ №5 - Такси за административни услуги и права
ПРИЛОЖЕНИЕ №6 – Други цени


РЕШЕНИЕ №30 ОТНОСНО: Срока на валидност на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници, определяне броя на таксиметровите автомобили, обслужващи Община Смолян, броя на местостоянки и броя на престояващите в тях автомобили съгласно влезлите в сила промени на чл.24а на Закона за автомобилните превози и определяне на максимални цени за таксиметров превоз на пътници.


РЕШЕНИЕ №31ОТНОСНО: Допълнение на списъка на длъжностите и на лицата за 2015 година, които имат право на транспортни разходи


РЕШЕНИЕ №32ОТНОСНО: Частично изменя и допълва Решение № 1123/10.09.2015 год. на Общински съвет - Смолян за замяна на част от поземлен имот с идентификатор 67653.97.57 – общинска собственост с части от поземлени имоти с идентификатори 67653.97.47 и 67653.97.48 собственост на наследници на Георги Николов Палагачев


РЕШЕНИЕ №33ОТНОСНО: Промяна предназначението на урегулиран поземлен имот ІІ – За озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.174 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян.


РЕШЕНИЕ №34ОТНОСНО: Промяна предназначението на урегулиран поземлен имот І – Озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.61 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян.


РЕШЕНИЕ №35ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 67653.133.40 и 67653.133.46 в местност „Могилата”, землище гр. Смолян.


РЕШЕНИЕ №36ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 69345.13.664, 69345.13.671, 69345.13.673, 69345.13.670, 69345.13.668 и 69345.13.667 в местност „Чукаря”, землище с. Стойките.


РЕШЕНИЕ №37ОТНОСНО: Съгласие за продължаване срока на издадени разрешения по чл.56 от ЗУТ, действащи към 2015 год. за територията на к.к. Пампорово - к.т.я. „Студенец”, к.т.я. „Малина”, к.т.я. „Язовира” и к.т.я. „Снежанка” по Наредбата за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл.56 от ЗУТ.


РЕШЕНИЕ №38ОТНОСНО: Изразяване на предварително съгласие, необходимо за одобряване на ПУП за обект: „План-схема – МВЕЦ „ЧИНАРА“, гр. Смолян“


РЕШЕНИЕ №39ОТНОСНО: Определяне представител на общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/


РЕШЕНИЕ №40ОТНОСНО: Определяне делегат на Община Смолян в Общото събрание на Асоциацията на Родопските общини /АРО/


РЕШЕНИЕ №41ОТНОСНО: Промяна състава на Обществен съвет по социално подпомагане в Община Смолян


РЕШЕНИЕ №42 ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение №50/02.03.2012г., изм. и доп. с Решение №444/25.07.2013г., Решение № 615/28.02.2014г. и Решение № 1005/28.05.2015г. на Общински съвет Смолян във връзка с промяна на състава на местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно – спестовни влогове


РЕШЕНИЕ №43ОТНОСНО: Промяна в състава на Постоянните комисии на Общинския съвет


РЕШЕНИЕ №44 - ОТНОСНО: Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.923.251 по кадастралната карта на гр. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС


 

СЕКРЕТАР:
/ В.Бояджиева/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Сл .Каменова/