> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН НА 18.12.2015 Г. ОТ 10.00 ЧАСА

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН НА 18.12.2015 Г. ОТ 10.00 ЧАСА

12.12.2015

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам заседание на Общинския съвет на 18 декември 2015 г. от 10.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян, с предложение за следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:


1. Кандидатстване на Община Смолян за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос № 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, наименование на процедурата ”Услуги за ранно детско развитие“.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

2. Поемане на временен безлихвен заем от Централния бюджет на Република България с цел погасяване на съществуващ дълг на Община Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

3. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

4. Приемане проект на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

5. Определяне размера на местните данъци на територията на Община Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

6. Приемане на план-сметка за приходите и разходите от такса битови отпадъци в Община Смолян през 2016 година.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

7. Приемане на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

8. Определяне срока на валидност на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници, определяне броя на таксиметровите автомобили, обслужващи Община Смолян, броя на местостоянки и броя на престояващите в тях автомобили съгласно влезлите в сила промени на чл.24а на Закона за автомобилните превози и определяне на максимални цени за таксиметров превоз на пътници.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

9. Допълнение на списъка на длъжностите и на лицата за 2015 година, които имат право на транспортни разходи.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

10. Частично изменя и допълва Решение № 1123/10.09.2015 год. на Общински съвет - Смолян за замяна на част от поземлен имот с идентификатор 67653.97.57 – общинска собственост с части от поземлени имоти с идентификатори 67653.97.47 и 67653.97.48 собственост на наследници на Георги Николов Палагачев.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

11. Промяна предназначението на урегулиран поземлен имот II- за озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.174 по плана на гр.Смолян, кв.Смолян
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

12. Промяна предназначението на урегулиран поземлен имот I – Озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.61 по плана на гр.Смолян, кв.Горно Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

13. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 67653.133.40 и 67653.133.46 в местност „Могилата“, землище гр.Смолян
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

14. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 69345.13.664, 69345.13.671, 69345.13.673, 69345.13.670, 69345.13.668 и 69345.13.667 в местност „Чукаря“, землище с. Стойките.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

15. Съгласие за продължаване срока на издадени разрешения по чл.56 от ЗУТ, действащи към 2015 год. за територията на к.к. Пампорово - к.т.я. „Студенец”, к.т.я. „Малина”, к.т.я. „Язовира” и к.т.я. „Снежанка” по Наредбата за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл.56 от ЗУТ.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

16. Изразяване на предварително съгласие, необходимо за одобряване на ПУП за обект: „План – схема – МВЕЦ „Чинара“, гр. Смолян“.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

17. Определяне представител на общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

18. Определяне делегат на Община Смолян в Общото събрание на Асоциацията на Родопските общини /АРО/
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

19. Промяна състава на Обществен съвет по социално подпомагане в Община Смолян
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

20. Изменение и допълнение на Решение № 50/02.03.2015 г., изм. и доп. с Решение № 444/25.07.2013 г, Решение № 615/28.02.2014 г. И Решение № 1005/28.05.2015 г. На Общински съвет Смолян във връзка с промяна на състава на местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

21. Промяна в състава на Постоянните комисии.
ДОКЛАДВА: Славка Каменова – председател на Общински съвет

 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА
Председател на Общинския съвет

 

ДНЕВЕН РЕД 18.12.2015 г.