> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЯ ОТ №5 ДО №22 ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА

РЕШЕНИЯ ОТ №5 ДО №22 ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 03.12.2015 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ№ 4

07.12.2015

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – С М О Л Я Н

 

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 03.12.2015 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 4


РЕШЕНИЕ №5 - ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Смолян с проект по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020“, процедура „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение”. Приоритетна ос: „Образователна среда за активно социално приобщаване”, инвестиционен приоритет: „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите”.


РЕШЕНИЕ №6 - ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Смолян за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, бюджетна линия: BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“, инвестиционен приоритет: „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите”, специфична цел: „Повишаване броя на успешно интегрираните чрез образователната система деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми”.


РЕШЕНИЕ №7 - ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Смолян с проект по Оперативна програма „Добро управление“, Приоритетна ос № 4 „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ” (ПО4), наименование на процедурата „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центрове“


РЕШЕНИЕ №8 - ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Смолян за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от Фонд „Солидарност“ по Заявление 2015BG16SPO001 за щетите от природните бедствия от в периода 30.01. – 04.02.2015 г.


РЕШЕНИЕ №9 - ОТНОСНО: Обезпечаване на авансово плащане по договор за безвъзмездна помощ BG04-02-03-038-014 по проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност и възобновяема енергия в три сгради на територията на община Смолян – II ОУ „Проф. Д-р Асен Златаров“, VI ОУ и ГПЧЕ „Иван Вазов“ и ОДЗ 3 „Родопчанче“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, Грантова схема BG 04-02-03 “Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“.


РЕШЕНИЕ №10 - ОТНОСНО: Изменение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Смолян за периода 2014-2020


РЕШЕНИЕ №11 - ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план и устройствена план - схема за обект : „Кабелна линия 20 Kv, БКТП и кабелни линии НН за присъединяване на „жилищна сграда на Стефан Георгиев” в с. Солища, община Смолян”.


РЕШЕНИЕ №12 - ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.49.21 в местност „Баира”, землище гр. Смолян.


РЕШЕНИЕ №13 - ОТНОСНО: Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот VІ – Озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.115 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян.


РЕШЕНИЕ №14 - ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план и устройствена схема за обект: „Мрежа за предаване на интегрирани данни в Община Смолян“.


РЕШЕНИЕ №15 - ОТНОСНО: Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.920.243 по кадастралната карта на гр. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС


РЕШЕНИЕ №16 - ОТНОСНО: Промяна на действащия ПУП – присъединяване на част от поземлен имот с идентификатор 67653.916.8 към УПИ ІІІ-1777, кв.116 по плана на гр. Смолян.


РЕШЕНИЕ №17 - ОТНОСНО: Промяна в състава на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта.


РЕШЕНИЕ №18 - ОТНОСНО: Упълномощаване на представител на Община Смолян за участие в редовно общо събрание на акционерите на „ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ АД, свикано за 14.12.2015 г., и гласуване по дневния ред.


РЕШЕНИЕ №19 - ОТНОСНО: Одобряване общата численост на Общинска администрация – държавно делигирана дейност в Община Смолян


РЕШЕНИЕ №20 - ОТНОСНО: Одобряване индивидуалните основни месечни заплати на ръководните длъжности в „Териториалните органи на изпълнителната власт“, в Община Смолян.


РЕШЕНИЕ №21 - ОТНОСНО: Освобождаване на досегашния управител на „СМОЛЯН-АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД с ЕИК: 120059295 - Коста Атанасов Начев, и избиране на нов управител на дружеството


РЕШЕНИЕ №22 - ОТНОСНО: Промяна в състава на Постоянните комисии на Общинския съвет


СЕКРЕТАР:
/ В.Бояджиева/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Сл .Каменова/