> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН НА 03.12.2015 Г. ОТ 10.00 ЧАСА

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН НА 03.12.2015 Г. ОТ 10.00 ЧАСА

25.11.2015

ДО
Г-Н/Г-ЖА ……………………………

 


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам заседание на Общинския съвет на 03 декември 2015 г. от 10.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян, с предложение за следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 


1. Проект за Решение по предложение на Кмета на Община Смолян за: Кандидатстване на Община Смолян с проект по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020“, процедура „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение”. Приоритетна ос: „Образователна среда за активно социално приобщаване”, инвестиционен приоритет: „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите”.


ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян


2. Проект за Решение по предложение на Кмета на Община Смолян за: Кандидатстване на Община Смолян за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, бюджетна линия: BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“, инвестиционен приоритет: „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите”, специфична цел: „Повишаване броя на успешно интегрираните чрез образователната система деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми”.

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян


3. Проект за Решение по предложение на Кмета на Община Смолян за: Кандидатстване на Община Смолян с проект по Оперативна програма „Добро управление“, Приоритетна ос № 4 „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ ” (ПО4), наименование на процедурата „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центрове“.

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян


4. Проект за Решение по предложение на Кмета на Община Смолян за: Кандидатстване на Община Смолян за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от Фонд „Солидарност“ по Заявление 2015BG16SPO001 за щетите от природните бедствия от в периода 30.01. – 04.02.2015 г.

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян


5. Проект за Решение по предложение на Кмета на Община Смолян за: Обезпечаване на авансово плащане по договор за безвъзмездна помощ BG04-02-03-038-014 по проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност и възобновяема енергия в три сгради на територията на община Смолян – II ОУ „Проф. Д-р Асен Златаров“, VI ОУ и ГПЧЕ „Иван Вазов“ и ОДЗ 3 „Родопчанче“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, Гарантова схема BG 04-02-03 “Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“.

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян


6. Проект за Решение по предложение на Кмета на Община Смолян за: Изменение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Смолян за периода 2014 – 2020

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян


7. Проект за Решение по предложение на Кмета на Община Смолян за: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план и устройствена план - схема за обект : „Кабелна линия 20 Kv, БКТП и кабелнилинии НН за присъединяване на „жилищна сграда на Стефан Георгиев” в с. Солища, община Смолян”.

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян


8. Проект за Решение по предложение на Кмета на Община Смолян за: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.49.21 в местност „Баира”, землище гр. Смолян.

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян


9. Проект за Решение по предложение на Кмета на Община Смолян за: Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот VІ – Озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.115 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян.

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян


10. Проект за Решение по предложение на Кмета на Община Смолян за: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план и устройствена схема за обект: „Мрежа за предаване на интегрирани данни в Община Смолян“.

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян


11. Проект за Решение по предложение на Кмета на Община Смолян за: Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.920.243 по кадастралната карта на гр. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян


12. Проект за Решение по предложение на Кмета на Община Смолян за: Промяна на действащия ПУП – присъединяване на част от поземлен имот с идентификатор 67653.916.8 към УПИ ІІІ-1777, кв.116 по плана на гр. Смолян.

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян


13. Проект за Решение по предложение на Кмета на Община Смолян за: Промяна в състава на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта.

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян


14. Проект за Решение по предложение на Кмета на Община Смолян за: Упълномощаване на представител на Община Смолян за участие в редовно общо събрание на акционерите на „ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ АД, свикано за 14.12.2015 г., и гласуване по дневния ред.

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян


 


СЛАВКА КАМЕНОВА
Председател на Общинския съвет

ДНЕВЕН РЕД 03.12.2015 г.