> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЕ №2 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 13.11.2015 ГОДИНА, П

РЕШЕНИЕ №2 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 13.11.2015 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 2

23.11.2015

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – С М О Л Я Н

 

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 13.11.2015 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 2


РЕШЕНИЕ №2 - ОТНОСНО - Създаване на Временна комисия за изготвяне на предложения за изменения и допълнения на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

СЕКРЕТАР:
/ В.Бояджиева /

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Сл.Каменова/