> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЯ №3 И №4 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 19.11.2015 ГОДИ

РЕШЕНИЯ №3 И №4 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 19.11.2015 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ №3

24.11.2015

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – С М О Л Я Н

 

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 19.11.2015 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 3


РЕШЕНИЕ №3 - ОТНОСНО - Изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.


РЕШЕНИЕ №4 - ОТНОСНО - Определяне броя на членовете и поименните състави на Постоянните комисии към Общинския съвет.

СЕКРЕТАР:
/ В.Бояджиева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Сл.Каменова/