> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН НА 19.11.2015 Г. ОТ 09.00 ЧАСА

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН НА 19.11.2015 Г. ОТ 09.00 ЧАСА

16.11.2015

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 19 ноември 2015 г. от 09.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян с предложение за следния
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Приемане на изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.
ДОКЛАДВА: председателя на Временната комисия

2. Определяне броя на членовете и поименните състави на Постоянните комисии към Общинския съвет.
ДОКЛАДВА: Сл. Каменова – председател на ОбС

 

СЛАВКА КАМЕНОВА
Председател на Общинския съвет
 

ДНЕВЕН РЕД