> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН НА 09.11.2015 Г. ОТ 10.00 ЧАСА В СЕС

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН НА 09.11.2015 Г. ОТ 10.00 ЧАСА В СЕСИЙНА ЗАЛА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

04.11.2015

ЗАПОВЕД
№ АП-03-14-992
Смолян, 02.11.2015 г.

 

Ha основание чл. 23, ал. 1 от ЗМСМА във връзка с чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и Решение № 195 - 2131 МИ от 26.10.2015 г. на ОИК за избиране на общински съветници в община Смолян

ЗАПОВЯДВАМ: 

Свиквам първо заседание на новоизбрания Общински съвет - Смолян на 09.11.2015 г. от 10.00 часа в сесийната зала на Община Смолян, при следния дневен

ред:

  1. Полагане на клетва от новоизбраните общински съветници и кметове, и подписване на клетвени листове.
  2. Избор на Председател на общинския съвет.

Настоящата заповед да се изпрати на вр.и.д. Кмет на община Смолян, за сведение и изпълнение.
 

НЕДЯЛКО СЛАВОВ
Областен управител

ЗАПОВЕД № АП-03-14-992