> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЯ НА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 10.09.2015 ГОДИНА, П

РЕШЕНИЯ НА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 10.09.2015 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 54

18.09.2015

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – С М О Л Я Н

 

Р Е Ш Е Н И Я НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 10.09.2015 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 54
 


РЕШЕНИЕ №1122 - ОТНОСНО: Обезпечаване на авансово плащане по договор за безвъзмездна помощ № BG161PO001/1.4-09/2012/029 по проект „Зелена и достъпна градска среда на град Смолян –централна градска част”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013”


РЕШЕНИЕ №1123 - ОТНОСНО: Замяна на част от общински поземлен имот с идентификатор 67653.97.57 с част от поземлен имот с идентификатор 67653.97.47 и част от поземлен имот с идентификатор 67653.97.48 собственост на наследници на Георги Николов Палагачев


РЕШЕНИЕ №1124 - ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 67653.915.649 – частна общинска собственост по реда на чл. 37, ал. 6, т.1 от Закона за общинската собственост на Агенция по геодезия, картография и кадастър


РЕШЕНИЕ №1125 - ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ с „АРДАС” ЕООД


РЕШЕНИЕ №1126ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал.1, т. 2 от ЗОС във връзка с чл. 36 от Закона за собствеността


РЕШЕНИЕ №1127ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот частна общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост


РЕШЕНИЕ №1128ОТНОСНО: Приемане на становище за обезщетение на отчужден имот който е част от ПИ 67653.926.389 и имоти №67653.926.390, №67653.926.391 по кадастрален план на гр. Смолян бивша собственост на Щиляна Георгиева Иванова, наследници и правоимащите лица.


РЕШЕНИЕ №1129ОТНОСНО: Дарение на парични средства за нуждите на Медицински университет-София.


РЕШЕНИЕ №1130ОТНОСНО: Приемане Наредбата за създаване и функциониране на обществени съвети в Община Смолян

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ №1130 - наредба за създаване и функциониране на обществени съвети в община смолян


РЕШЕНИЕ №1131ОТНОСНО: Избиране на временно изпълняващи длъжността кмет на кметство в Община Смолян


РЕШЕНИЕ №1132ОТНОСНО: Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на Община Смолян

 

СЕКРЕТАР:
/ В.Бояджиева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Ф. Топов/