> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 10.09.2015 Г. ОТ 09:30 ЧАСА

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 10.09.2015 Г. ОТ 09:30 ЧАСА

03.09.2015

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

 

1. Обезпечаване на авансово плащане по договор за безвъзмездна помощ № BG161PO001/1.4-09/2012/029 по проект „Зелена и достъпна градска среда на град Смолян –централна градска част”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013”.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

2. Замяна на част от общински поземлен имот с идентификатор 67653.97.57 с част от поземлен имот с идентификатор 67653.97.47 и част от поземлен имот с идентификатор 67653.97.48, собственост на наследници на Георги Николов Палагачев
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

3. Учредяване на безвъзмездно право на строеж Поземлен върху имот с идентификатор 67653.915.649 – частна общинска собственост по реда на чл. 37, ал. 6, т.1 от Закона за общинската собственост на Агенция па геодезия, картография и кадастър.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

4. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ с „АРДАС” ЕООД.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

5. Прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал.1, т. 2 от ЗОС във връзка с чл. 36 от Закона за собствеността.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян


6. Отдаване под наем на имот частна общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

7. Приемане на становище за обезщетение на отчужден имот който е част от ПИ 67653.926.389 и имоти №67653.926.390, №67653.926.391 по кадастрален план на гр. Смолян бивша собственост на Щиляна Георгиева Иванова, наследници и правоимащите лица.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

8. Отговор на питане внесено от адв.Димитър Кисьов
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

9. Избиране на временно изпълняващи длъжността кмет на кметства.
ДОКЛАДВА:Ф. Топов – председател на Общински съвет

10. Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на община.
ДОКЛАДВА:Ф. Топов – председател на Общински съвет

11. Отчет за работата на Общински съвет – Смолян за мандат 2011 – 2015 г.
ДОКЛАДВА:Ф. Топов – председател на Общински съвет


ФИЛИП ТОПОВ
Председател на Общинския съвет

ДНЕВЕН РЕД 10.09.2015 Г.