> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.08.2015 ГОДИНА, ПРОТО

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.08.2015 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 53

03.09.2015

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – С М О Л Я Н

Р Е Ш Е Н И Я НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.08.2015 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 53
 


РЕШЕНИЕ №1075 - ОТНОСНО: Удостояване на Георгиос Павлидис – префект на Източна Македония и Тракия, Република Гърция, със званието „Почетен гражданин на Смолян”


РЕШЕНИЕ №1076 - ОТНОСНО: Удостояване на Георги Костадинов Чилингиров със званието „Почетен гражданин на Смолян”


РЕШЕНИЕ №1077 - ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен дълг от „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” - ЕАД, по реда на Закона за общинския дълг във връзка с проект „Изграждане и подобряване на канализационна и водопроводна инфраструктура“


РЕШЕНИЕ №1078 - ОТНОСНО: Временно използване на средства от ПУДООС за изпълнение на проект “Изграждане и подобряване на канализационна и водопроводна инфраструктура”, с акроним DRAINAGE, финансиран по Четвъртата покана на Програма „Европейско териториални сътрудничество Гърция – България“ 2007-2013.


РЕШЕНИЕ №1079 - ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Смолян за финансиране пред Министерство на младежта и спорта за изграждане на многофункционална спортна площадка в Природо-математическа гимназия „Васил Левски” – Смолян


РЕШЕНИЕ №1080 - ОТНОСНО: Даване съгласие за разкриване на социална услуга в общността от резидентен тип – „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания”, като делегирана от държавата дейност, считано от 01.11.2015 год.


РЕШЕНИЕ №1081 - ОТНОСНО: Намаляване капацитета на Дом за деца лишени от родителска грижа „Катя Ванчева”- с. Широка лъка като делегирана държавна дейност


РЕШЕНИЕ №1082 - ОТНОСНО: Утвърждаване на маломерни самостоятелни и/или слети паралелки по чл. 11. и чл. 11а. и на групи по чл.2, ал.8 от Наредба №7/29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, за учебната 2015/2016 година


РЕШЕНИЕ №1083 - ОТНОСНО: Отмяна на т.1 и т.2 от Решение №1067 на Общински съвет - Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 11.07.2015 г., Протокол №51


РЕШЕНИЕ №1084 - ОТНОСНО: Промяна на размера на месечната такса за ползване на ученическо общежитие.


РЕШЕНИЕ №1085 - ОТНОСНО: Осигуряване на финансови средства за ремонт на общински училища.


РЕШЕНИЕ №1086 - ОТНОСНО: Актуализация на капиталов списък на Община Смолян за второто тримесечие на 2015 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕШЕНИЕ №1086


РЕШЕНИЕ №1087 - ОТНОСНО: Одобряване на промени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2016 – 2018 година на Община Смолян

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ РЕШЕНИЕ №1087

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 КЪМ РЕШЕНИЕ №1087

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 КЪМ РЕШЕНИЕ №1087


РЕШЕНИЕ №1088 - ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на строеж в полза на община Смолян във връзка с реализиране на строителство на обект: „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕШЕНИЕ №1088


РЕШЕНИЕ №1089 - ОТНОСНО: Определяне позицията на община Смолян при участието й на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К - Смолян


РЕШЕНИЕ №1090 - ОТНОСНО: Разрешение за изменение и изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за УПИ ІІ – За озеленяване за поземлен имот с идентификатор 67653.917.225 и урегулиране на поземлени имоти с идентификатори 67653.97.35, 67653.97.47, 67653.97.57, 67653.97.48 и 67653.97.45 в местност „Дълги нивища”, землище Смолян.


РЕШЕНИЕ №1091 - ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 67653.97.65, 67653.97.67 и 67653.97.50 в местност „Дълги нивища”, землище гр. Смолян.


РЕШЕНИЕ №1092 - ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за част от поземлен имот с идентификатор 67653.5.204 в местност „Забацко”, землище гр. Смолян.


РЕШЕНИЕ №1093 - ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.135.29 в местност „Падалото”, землище гр. Смолян.


РЕШЕНИЕ №1094 - ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план и устройствена схема за обект : „Мрежа за предаване на интегрирани данни в община Смолян”.


РЕШЕНИЕ №1095 - ОТНОСНО: Разрешение за изменение и изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за УПИ ІХ – 502, Х – 502, ХІ – 502, ХІІ – Озеленяване, ІХ – Индивидуално вилно строителство, VІІІ – 504 в кв. 3а по плана на с. Полковник Серафимово и урегулиране на поземлени имоти с кадастрални №№ 10079, 10080 и 10084 в местност „Чакърско”, землище на с. Полковник Серафимово.


РЕШЕНИЕ №1096 - ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 67547.5.40 в местност „Бяла река”, землище с. Смилян.


РЕШЕНИЕ №1097 - ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 73777.2.282, 73777.2.743 и за част от поземлен имот с идентификатор 73777.2.418 в местност „Трапа” и местност „Прокарско”, землище на с. Търън.


РЕШЕНИЕ №1098 - ОТНОСНО: Одобряване на изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на част от УПИ VІ – за ледена площадка в кв.2 в курортно – туристическо ядро ”Язовира”, курортен комплекс Пампорово, Община Смолян”.


РЕШЕНИЕ №1099 - ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план - устройствена схема за обект : „Система за изкуствено заснежаване в Курортен комплекс Пампорово, Община Смолян”.


РЕШЕНИЕ №1100 - ОТНОСНО: Одобряване на изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на УПИ V - 110017 обществено обслужване, спорт и атракции в кв.4 в курортно – туристическо ядро ”Студенец”, курортен комплекс Пампорово, Община Смолян.


РЕШЕНИЕ №1101 - ОТНОСНО: Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот ІІІ – Озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.234 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян.


РЕШЕНИЕ №1102 - ОТНОСНО: Допълнение на Решение № 656 от Протокол №36, взето на заседание на Общински съвет – Смолян, състояло се на 10.04.2014 год., за разрешение за урегулиране на част от поземлен имот с идентификатор 67653.17.1 с предвиждане на транспортен достъп до УПИ … за техническа инфраструктура, землището на гр. Смолян в курортно – туристическо ядро ”Снежанка”, курортен комплекс Пампорово, Община Смолян.


РЕШЕНИЕ №1103 - ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещения в сграда с идентификатор 67653.934.226.5, находяща се в имот с идентификатор 67653.934.226 по кадастрална карта на гр. Смолян, образуващ УПИ І-Младежки дом, кв. 9 по ПУП на гр. Смолян по реда на чл.14, ал.1 от Закона за общинската собственост чрез публичен търг с тайно наддаване


РЕШЕНИЕ №1104 - ОТНОСНО: Отдаване под наем на имоти общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост


РЕШЕНИЕ №1105 - ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наемна части от учебно заведение по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №1106 - ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещение частна общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост чрез публичен търг с тайно наддаване


РЕШЕНИЕ №1107 - ОТНОСНО: Отдаване под наем на общински терени за поставяне на преместваеми обекти по реда на чл.56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост


РЕШЕНИЕ №1108 - ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост


РЕШЕНИЕ №1109 - ОТНОСНО: Продажба на 2/3 идеална част от поземлен имот с идентификатор 67653.917.189, образуващ УПИ VІІ-188,189, кв. 183 по плана на гр. Смолян.


РЕШЕНИЕ №1110 - ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 83274.501.209 – частна общинска собственост по реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичeн търг с тайно наддаване


РЕШЕНИЕ №1111 - ОТНОСНО: Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.916.284 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС


РЕШЕНИЕ №1112 - ОТНОСНО: Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 69345.102.77 по кадастралната карта на с. Стойките, общ. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС


РЕШЕНИЕ №1113 - ОТНОСНО: Възмездно право на пристрояване върху поземлен имот с идентификатор 67653.917.174 – частна общинска собственост по реда на чл. 38, ал.2 от Закона за общинската собственост на Савенка Любенова Иванова


РЕШЕНИЕ №1114 - ОТНОСНО: Възмездно право на пристрояване върху поземлен имот с идентификатор 67653.917.174 – частна общинска собственост по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост на Милко Захариев Хаджиев


РЕШЕНИЕ №1115 - ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал.1, т. 2 от ЗОС във връзка с чл. 36 от Закона за собствеността


РЕШЕНИЕ №1116 - ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ с Елин Велинов Юруков и Наталия Боянова Дичева


РЕШЕНИЕ №1117 - ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ със Станислав Александров Чернев


РЕШЕНИЕ №1118 - ОТНОСНО: Обявяване на общински имот от частна общинска собственост в публична общинска собственост.


РЕШЕНИЕ №1119 - ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Устройствена схема за обект: „Оптична кабелна мрежа FTTh – гр. Смолян”.


РЕШЕНИЕ №1120 - ОТНОСНО: Съгласие за премахване на съществуващ път с предвиждане на нова улична регулация за обслужване на поземлени имоти с идентификатори 67653.97.65, 67653.97.46, 67653.97.50, и 67653.97.45, 67653.97.47 в местност „Дълги нивища“, землище на гр.Смолян.


РЕШЕНИЕ №1121 - ОТНОСНО: Приемане на становище за опрощаване на дължими държавни вземания от Минчо Минчев Кехайов.

 

СЕКРЕТАР:
/ В.Бояджиева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Ф. Топов/