> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 11.07.2015 ГОДИНА, ПРОТ

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 11.07.2015 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 51

17.07.2015

 О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т –  С М О Л Я Н


РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 11.07.2015 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 51

 


РЕШЕНИЕ №1064 - ОТНОСНО: Изменение на Решение № 783/20.09.2011 г. на Общински съвет – Смолян, изменено с Решение № 740/07.08.2014 г., относно поемане на дълг от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – „ФЛАГ” - ЕАД, по реда на Закона за общинския дълг във връзка с проект „Интегриран воден проект на агломерация гр. Смолян” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”


РЕШЕНИЕ №1065 - ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2015 г.


РЕШЕНИЕ №1066 - ОТНОСНО: Приемане на Отчет и анализ за действията на Община Смолян в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход (2012-2014) и приемане на План за действие на Община Смолян за интегриране на ромите за периода 2015 -2017 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - Отчет и анализ роми 2015 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 - План за действие на община Смолян за интегриране на ромите 2015 - 2017 г.


РЕШЕНИЕ №1067 - ОТНОСНО: Предприемане на мерки за подобряване състоянието на Ученическо общежитие „Васил Димитров“ – град Смолян.


РЕШЕНИЕ №1068 - ОТНОСНО: Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на общински терен за поставяне на временни преместваеми - увеселителни съоръжения по реда на чл.56 от Закона за устройство на територията , Закона за общинската собственост и Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Смолян


РЕШЕНИЕ №1069 - ОТНОСНО: Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 и т. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/


РЕШЕНИЕ №1070 - ОТНОСНО: Разрешение за изменение и изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за УПИ І – 86.9 база за отдих и поземлени имоти с идентификатори 67653.86.12 и 67653.82.429 в местност „Дълго блато”, землище Смолян.


РЕШЕНИЕ №1071 - ОТНОСНО: Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 67547.502.536 по кадастралната карта на с. Смилян, общ. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС.


РЕШЕНИЕ №1072 - ОТНОСНО: Безвъзмездно придобиване в полза на Община Смолян, правото на собственост, върху поземлен имот с идентификатор № 24089.929.195 по кадастралната карта на с. Дунево, Община Смолян, както и разположената в имота сграда и всички движими материални активи в него, които са с отпаднала необходимост за Министерството на вътрешните работи – Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението” – Смолян.


РЕШЕНИЕ №1073 - ОТНОСНО: Упълномощаване на представител на Община Смолян за участие в редовно общо събрание на акционерите на „ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ АД, свикано за 25.07.2015 г., и гласуване по дневния ред.


  

СЕКРЕТАР:
/ В.Бояджиева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Ф. Топов/