> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.05.2015 ГОДИНА, ПРОТО

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.05.2015 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 49

05.06.2015

 О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т –  С М О Л Я Н


 

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.05.2015 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 49

 


РЕШЕНИЕ №972 - ОТНОСНО: Награждаване на НЧ „Орфееви гори-1870” – Смолян, кв. Райково със „Златен плакет на Община Смолян”


РЕШЕНИЕ №973 - ОТНОСНО: Поставяне на бюст-паметник на Ласло Наги в Смолян


РЕШЕНИЕ №974 - ОТНОСНО: Допълнение на Решение №587 от Протокол №33, от заседание на Общински съвет – Смолян, състояло се на 31.01.2014 год. и разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация обслужваща УПИ 492 за база за отдих и УПИ 498 за база за отдих в местност „Имарет дере”, землище на с. Кутела.


РЕШЕНИЕ №975 - ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план - План за регулация с урегулиране на поземлен имот с идентификатор 69345.6.228 с образуване на нов урегулиран поземлен имот /УПИ/ 228 за база за отдих и улична регулация в землището на с. Стойките , курортен комплекс Пампорово, Община Смолян.


РЕШЕНИЕ №976 - ОТНОСНО: Разрешение за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на УПИ V - 110017 обществено обслужване, спорт и атракции в кв.4 в курортно – туристическо ядро ”Студенец”, курортен комплекс Пампорово, Община Смолян.


РЕШЕНИЕ №977 - ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 67653.2.179 в местност „Блата”, землище Смолян.


РЕШЕНИЕ №978 - ОТНОСНО: Промяна предназначението на урегулиран поземлен имот ХІІ – Озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.5 по плана на гр. Смолян, кв. Устово.


РЕШЕНИЕ №979 - ОТНОСНО: Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот ІХ – Озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.75 по плана на гр. Смолян, кв. Устово.


РЕШЕНИЕ №980 - ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 67653.54.7 в местност „Опаленика”, землище гр. Смолян.


РЕШЕНИЕ №981 - ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 67653.300.530 в местност „Рупцовото”, землище гр. Смолян.


РЕШЕНИЕ №982 - ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 69345.9.305 в местност „Свети Дух”, землище с. Стойките.


РЕШЕНИЕ №983 - ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване за поземлен имот с №003031 в местност „Блато”, землище с. Бориково.


РЕШЕНИЕ №984 - ОТНОСНО: Изразяване на предварително съгласие за учредяване на право на прокарване и отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, учредяване на сервитут за изграждане на линеен обект: „База за отдих – УПИ І – 45012, кв. 87, „Марецко”, землище с. Момчиловци”.


РЕШЕНИЕ №985 - ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за поземлен имот с идентификатор 67653.923.549


РЕШЕНИЕ №986 - ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ с Калин Василев Узунов, Костадин Спасов Пищалов и Георги Димитров Пищалов


РЕШЕНИЕ №987 - ОТНОСНО: Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.917.1058 по кадастралната карта на гр.Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл.33 от ЗС


РЕШЕНИЕ №988 - ОТНОСНО: Продажба на имот – частна общинска собственост, по реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичен търг с тайно наддаване


РЕШЕНИЕ №989 - ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.917.19, образуващ УПИ V, кв. 175 по плана на гр. Смолян.


РЕШЕНИЕ №990 - ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.301.1008 по кадастралната карта на гр. Смолян, общ. Смолян.


РЕШЕНИЕ №991 - ОТНОСНО: Продажба на Урегулиран поземлен имот ХVІІІ -98,92, кв. 15 по плана на с. Турян, общ. Смолян


РЕШЕНИЕ №992 - ОТНОСНО: Продажба на имот с №316, кв.47 по плана на с.Могилица,общ. Смолян


РЕШЕНИЕ №993 - ОТНОСНО: Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на гр. Смолян,, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с § 18 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.


РЕШЕНИЕ №994 - ОТНОСНО: Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Гела, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с § 18 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.


РЕШЕНИЕ №995 - ОТНОСНО: Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Смилян, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с § 18 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.


РЕШЕНИЕ №996 - ОТНОСНО: Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Стойките, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с § 18 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.


РЕШЕНИЕ №997 - ОТНОСНО: Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Солища, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с § 18 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.


РЕШЕНИЕ №998 - ОТНОСНО: Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Стража, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с § 18 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.


РЕШЕНИЕ №999 - ОТНОСНО: Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Момчиловци, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с § 18 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.


РЕШЕНИЕ №1000 - ОТНОСНО : Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Орешец, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с § 18 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.


РЕШЕНИЕ №1001 - ОТНОСНО: Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Търън, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с § 18 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.


РЕШЕНИЕ №1002 - ОТНОСНО: Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Чокманово, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с § 18 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.


РЕШЕНИЕ №1003 - ОТНОСНО: Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/


РЕШЕНИЕ №1004 - ОТНОСНО: Възлагане на дейности в горски територии – общинска собственост на основание Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и определяне на тарифа за изпълнението им.


РЕШЕНИЕ №1005 - ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение №50/02.03.2012г., изм. и доп. с Решение №444/25.07.2013г. и Решение № 615/28.02.2014г. на Общински съвет Смолян във връзка с промяна на състава на местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно – спестовни влогове


РЕШЕНИЕ №1006 - ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 956/30.04.2015 г., относно прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал.1, т. 2 от ЗОС във връзка с чл. 36 от Закона за собствеността.


РЕШЕНИЕ №1007 - ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 961/30.04.2015 г. , относно продажба на самостоятелни обекти – частна общинска собственост, по реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публични търгове с тайно наддаване.


РЕШЕНИЕ №1008 - ОТНОСНО: Определяне на преференциални цени на нощувки на външни лица в ученическо общежитие „Васил Димитров“ за настаняване на участници в културни мероприятия организирани от Община Смолян.


  

СЕКРЕТАР: 
/ В.Бояджиева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 
/ Ф. Топов /