> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.04.2015 ГОДИНА, ПРОТО

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.04.2015 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 48

08.05.2015

 О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т –  С М О Л Я Н


 

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.04.2015 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 48

 

РЕШЕНИЕ №926 - ОТНОСНО: Награждаване на Общинската организация на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва – Смолян със „Златен плакет на Община Смолян”.

РЕШЕНИЕ №927 - ОТНОСНО: Отпускане на безвъзмездна финансова помощ на Община Смолян от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда в размер на 3 005 491,00 лв./три милиона пет хиляди четиристотин деветдесет и един лв./ с ДДС.

РЕШЕНИЕ №928 - ОТНОСНО: Изменение на Решение № 834 от 27.11.2014 г. на Общински съвет -Смолян, относно поемане на дългосрочен дълг от „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” - ЕАД, по реда на Закона за общинския дълг във връзка с проект „Зелена и достъпна градска среда на град Смолян – централна градска част” за осигуряване на средства за собствен принос на Община Смолян.

РЕШЕНИЕ №929 - ОТНОСНО: Изменение на Решение № 835 от 27.11.2014 г. на Общински съвет -Смолян, относно поемане на дългосрочен дълг от „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” - ЕАД, по реда на Закона за общинския дълг във връзка с проект „Зелена и достъпна градска среда на град Смолян – централна градска част” за осигуряване на средства за собствен принос на Община Смолян.

РЕШЕНИЕ №930 - ОТНОСНО: Изменение на Решение № 450 от 07.08.2013 г. на Общински съвет – Смолян, относно поемане на дългосрочен дълг от „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” - ЕАД, по реда на Закона за общинския дълг във връзка с проект „Момчилова крепост – митовете оживяват”

РЕШЕНИЕ №931 - ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор №67653.239.3 по кадастралната карта на гр. Смолян, общ. Смолян.

РЕШЕНИЕ №932 - ОТНОСНО: Одобряване изменението на подробни устройствени планове - план за регулация и застрояване в зоните за въздействие на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Смолян.

РЕШЕНИЕ №933 - ОТНОСНО: Продажба на имот – частна общинска собственост, по реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичен търг с тайно наддаване.

РЕШЕНИЕ№934 - ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 49014.501.344, образуващ УПИ ХІІІ- 344, кв. 27 по плана на с. Момчиловци, общ. Смолян

РЕШЕНИЕ №935 - ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот частна общинска собственост в с. Момчиловци, чрез публично оповестен конкурс по реда на Закона за общинската собственост.

РЕШЕНИЕ №936 - ОТНОСНО: Отдаване под наем на имоти общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост.

РЕШЕНИЕ №937 - ОТНОСНО: Отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на помещение „Клуб Актьора” в сградата на РДТ „ Николай Хайтов” по реда на Закона за общинската собственост.

РЕШЕНИЕ№938 - ОТНОСНО: Отдаване под наем на общински терени за поставяне на преместваеми обекти по реда на чл.56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост.

РЕШЕНИЕ№939 - ОТНОСНО: Отдаване под наем на общински терени за поставяне на преместваеми обекти по одобрена схема по реда на чл.56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост.

РЕШЕНИЕ №940 - ОТНОСНО: Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Буката, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с § 18 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

РЕШЕНИЕ №941 - ОТНОСНО: Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Арда, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

РЕШЕНИЕ №942 - ОТНОСНО: Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Горна Арда, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

РЕШЕНИЕ№943 - ОТНОСНО: Възмездно право на пристрояване върху поземлен имот № 67653.915.250 – частна общинска собственост по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост на Ради Николов Кехайов и Здравка Илиева Кехайова.

РЕШЕНИЕ№944 - ОТНОСНО: Възмездно право на пристрояване върху поземлен имот № 67653.915.250 – частна общинска собственост по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост на Карлен Атанесян.

РЕШЕНИЕ№945 - ОТНОСНО: Възмездно право на пристрояване върху поземлен имот № 67653.915.250 – частна общинска собственост по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост на Екатерина Атанасова Гегова.

РЕШЕНИЕ №946 - ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездно управление на Министерство на образованието и науката, помещения частна общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост.

РЕШЕНИЕ №947 - ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията за УПИ ХІІІ – 233, кв. 24 по плана на с. Полковник Серафимово, общ. Смолян.

РЕШЕНИЕ №948 - ОТНОСНО: Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот ХІV – Озеленяване и гаражи предвиден в устройствения план за озеленяване и гаражи в кв.169 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян.

РЕШЕНИЕ№949 - ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект : „Външен водопровод към конна база в УПИ І – 20522 в кв.43 по плана на село Левочево”.

РЕШЕНИЕ №950 - ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 49014.5.77 и 49014.5.78 в местност „Свети Георги”, землище Момчиловци.

РЕШЕНИЕ №951 - ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за част от поземлен имот с идентификатор 67653.300.301 в местност „Вриса”, землище Смолян.

РЕШЕНИЕ №952 - ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за част от поземлен имот в горска територия с кадастрален №005036 в местност „Сакарка”, землище Левочево.

РЕШЕНИЕ №953 - ОТНОСНО: Разрешение за изработване на „Подробен устройствен план - План за застрояване за поземлени имоти : с идентификатор 67653.896.42 в местност „Петровица”, землище Смолян и с кадастрален №020004 в местност „Варадил” землище Полковник Серафимово.

РЕШЕНИЕ №954 - ОТНОСНО: Разрешение за изработване на „Подробен устройствен план - План за застрояване за поземлени имоти : с идентификатор 67547.49.122 в местност „Свинарево”, землище Смилян и с кадастрален №011042 в землище Вълчан.

РЕШЕНИЕ №955 - ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за част от територията на с. Стойките, община Смолян.

РЕШЕНИЕ №956 - ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал.1, т. 2 от ЗОС във връзка с чл. 36 от Закона за собствеността.

РЕШЕНИЕ №957 - ОТНОСНО: Промяна на действащия ПУП –ПРЗ за УПИ VІ – училище, УПИ VІІ – църква и УПИ VІІІ-512, с цел присъединяване на поземлен имот с идентификатор 67653.914.318 и част от поземлен имот с идентификатор 67653.914.315 към УПИ VІІ-църква, кв.41 по плана на гр. Смолян.

РЕШЕНИЕ №958 - ОТНОСНО: Промяна на Решение № 908/12.03.2015 година на Общински съвет Смолян.

РЕШЕНИЕ №959 - ОТНОСНО: Поправка на Решение № 287/28.02.2013 година на Общински съвет Смолян, поради допуснати очевидни грешки.

РЕШЕНИЕ №960 - ОТНОСНО: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Смолян за 2016 год.

РЕШЕНИЕ №961 - ОТНОСНО: Продажба на самостоятелни обекти – частна общинска собственост, по реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публични търгове с тайно наддаване.

РЕШЕНИЕ №962 - ОТНОСНО: Обсъждане на докладите за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства в Община Смолян през 2014 г.

РЕШЕНИЕ №963 - ОТНОСНО: Приемане на окончателен план и отчет за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове и отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2014 година на община Смолян.

РЕШЕНИЕ№964 - ОТНОСНО: Приемане на годишния отчет и баланса за 2014 г. на „Смолян Автотранспорт“ ЕООД, с ЕИК: 120059295.

РЕШЕНИЕ №965 - ОТНОСНО: Приемане на годишния отчет и баланса за 2014 г. на „УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ“ ЕООД, с ЕИК: 120506497.

РЕШЕНИЕ №966 - ОТНОСНО: Приемане на годишния отчет и баланса за 2014 г. на „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ-СМОЛЯН“ ЕООД, с ЕИК: 000614404.

РЕШЕНИЕ №967 - ОТНОСНО: Определяне размера на Годишната награда на Община Смолян за 2015г.

РЕШЕНИЕ №968 - ОТНОСНО: Дарение на парични средства за нуждите на ОД на МВР – Смолян за резервни части, автомобилни гуми, акумулатори, гориво и смазочни материали за служебните МПС, копирна хартия и тонер в размер до 15 000 лева.

РЕШЕНИЕ №969 - ОТНОСНО: Упълномощаване на представител на Община Смолян за участие в редовно годишно Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД, гр. Смолян, свикано за 19.05.2015 г., и гласуване по дневния ред.

РЕШЕНИЕ№970 - ОТНОСНО: Приемане на становище за опрощаване на дължими държавни вземания от Щиляна Георгиева Иванова

РЕШЕНИЕ №971 - ОТНОСНО: Отпускане на финансова помощ на Емилиян Стефанов Кирилов за провеждане на онкологично лечение.

 

СЕКРЕТАР:
/ В.Бояджиева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/ Ф. Топов /