> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЕ № 869 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 18.12.2014 ГОДИНА,

РЕШЕНИЕ № 869 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 18.12.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 44

29.12.2014

ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.924.475, образуващ УПИ ХІV-индивидуално жилищно строителство, кв. 59 по плана на гр. Смолян, кв. Устово.

РЕШЕНИЕ № 869