> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЕ № 866 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 18.12.2014 ГОДИНА,

РЕШЕНИЕ № 866 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 18.12.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 44

29.12.2014

ОТНОСНО: Промяна предназначението на урегулиран поземлен имот ІІ – За озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.8 по плана на гр. Смолян, кв. Езерово.

РЕШЕНИЕ № 866