> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 27.11.2014 Г. ОТ 14:00 ЧАСА

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 27.11.2014 Г. ОТ 14:00 ЧАСА

20.11.2014

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 1. Определяне на Обществен съвет по социално подпомагане в Община Смолян
  ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян
 2. Определяне състава на Общински съвет по наркотични вещества - Смолян
  ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян
 3. Поемане на дългосрочен дълг от „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” - ЕАД, по реда на Закона за общинския дълг във връзка с проект „Зелена и достъпна градска среда на град Смолян – централна градска част” за осигуряване на средства за собствен принос на Община Смолян
  ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян
 4. Поемане на дългосрочен дълг от „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” - ЕАД, по реда на Закона за общинския дълг във връзка с проект „Зелена и достъпна градска среда на град Смолян – централна градска част”
  ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян
 5. Актуализация на разчета за финансиране на капиталови разходи на община Смолян за 2014 г.
  ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян
 6. Промяна в Решение №777 на Общински съвет - Смолян, взето на заседанието му на 18.09.2014 г., с Протокол № 40, в частта на наименованията на Център за настаняване от семеен тип
  ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян
 7. Промяна на договор от 12.11.2012 г. между Община Смолян и „В и К“ ЕООД за безвъзмездно предоставяне за стопанисване, поддържане и експлоатация обект „Пречиствателна станция за отпадъчни води и разширение на главния колектор на гр. Смолян” и обект „Рехабилитация и разширение на водоснабдителната и канализационна мрежа на гр. Смолян” реализирани по проект ИСПА мярка № 2002/BG/16/Р/РЕ/013 „Интегриран проект за управление на водите на гр. Смолян”
  ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян
 8. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост
  ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян
 9. Откриване и провеждане на процедура за финансовото подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Смолян.
  ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян
 10. Предложение за приемане на План за действие за устойчиво енергийно развитие до 2020 г. на Община Смолян.
  ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян
 11. Определяне на максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на Община Смолян.
  ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян
 12. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 67547.2.13 и 67547.2.49 в местност „Мерханово”, землище на с. Смилян.
  ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян
 13. Промяна предназначението на урегулиран поземлен имот ХІІІ - озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.96 по плана на гр. Смолян, кв. Устово.
  ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян
 14. Даване на съгласие за поставяне на нови преместваеми самостоятелни търговски обекти и продължаване срока на издадени разрешения по чл.56 от ЗУТ, действащи към 2014 год. за територията на к.к. Пампорово - к.т.я. „Студенец”, к.т.я. „Малина”, к.т.я. „Язовира” и к.т.я. „Снежанка” по Наредбата за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл.56 от ЗУТ.
  ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян
 15. Отдаване под наем на общински терени за поставяне на преместваеми обекти по реда на чл.56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост
  ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян
 16. Отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на имот общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост
  ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян
 17. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ с „Комфорт” ООД
  ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян
 18. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ с „ИСА – 2000” ЕООД
  ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян
 19. Обявяване на общински имот от частна общинска собственост в публична общинска собственост.
  ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян
 20. Безвъзмездно придобиване на правото на собственост върху имот с идентификатор 67653.918.167 с площ 33708 кв. м., с адрес гр. Смолян, ул. „Хан Аспарух”, местност „Табаково” и всички недвижими и движими материални активи, разположени в него, които са с отпаднала необходимост за Министерство на вътрешните работи, в полза на Община Смолян на основание чл. 54 и чл. 63, ал. 2 от Закона за държавната собственост .
  ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян
 21. Прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал.1, т. 2 от ЗОС във връзка с чл. 36 от Закона за собствеността
  ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян
 22. Изкупуване на недвижим имот с идентификатор 67547.501.985.1 по кадастралната карта на с. Смилян, общ. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС
  ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян
 23. Предоставяне на общински поземлен фонд на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/
  ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян
 24. Избор на комисия за предложения за съдебни заседатели към Окръжен съд – Смолян за мандат 2015 – 2020 г.
  ДОКЛАДВА:Ф. Топов – председател на Общинския съвет

ФИЛИП ТОПОВ
Председател на Общинския съвет


ДНЕВЕН РЕД