> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 30.10.2014 Г. ОТ 10:00 ЧАСА

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 30.10.2014 Г. ОТ 10:00 ЧАСА

23.10.2014

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1.Удостояване на Художествена галерия – Смолян със Златен плакет на Община Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

2. Награждаване на Анастас Иванов Анастасов със Значка на Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

3. Поставяне на паметник - барелеф на генерал Пьотр Черевин в Смолян, кв.Устово.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

4. Сключване на споразумение за сътрудничество между Община Смолян и град Сючанг, Китайска народна република.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

5. Участие на Община Смолян като партньор в изпълнението на проект “Изграждане и подобряване на канализационна и водопроводна инфраструктура”, с акроним DRAINAGE, внесен за финансиране по Четвъртата покана на Програма „Европейско териториални сътрудничество Гърция – България“ 2007-2013.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

6. Актуализация на разчета за финансиране на капиталови разходи на община Смолян за 2014 г.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

7. Вземане на решение за поемане на дългосрочен общински дълг за рефинансиране на съществуващ дълг на община Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

8. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 73777.2.282, 73777.2.743 и за част от поземлен имот с идентификатор 73777.2.418 в местност „Трапа” и местност „Прокарско”, землище на с. Търън.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

9. Промяна предназначението на част от поземлен имот с идентификатор 67653.917.551 предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.245 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

10. Одобряване на изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на УПИ І - 134,135 техническа инфраструктура, лифт кв.2 в курортно – туристическо ядро ”Малина”, курортен комплекс Пампорово, Община Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

11. Одобряване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в кв.216 и кв. 217 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

12. Утвърждаване на маломерни самостоятелни и/или слети паралелки за учебната 2014/2015 г. по чл. 11. от Наредба №7/29.12.2000 г. на МОН за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

13. Изменение на Решение № 194/19.09.2012 г. за предоставяне на безвъзмездно управление на Министерство на образованието, младежта и науката за разкриване на център по кариерно ориентиране по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

14. Допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2014 година, приета с Решение № 583/31.01.2014 година на Общински съвет Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

15. Изменение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2014 година /Н.Илиева/.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

16. Изменение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2014 година /А.Райчев/.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

17. Изменение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2014 година /С.Безергянова/.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

18. Изменение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2014 година /Н.Красимирова/.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

19. Изменение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2014 година /резервно жилище/.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

20. Отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на Спортен Комплекс „Септември” разположен в поземлен имот с идентификатор 67653.922.66, по кадастрална карта на землище Смолян по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

21. Отдаване под наем на терени за поставяне на преместваеми обекти по одобрена схема по реда на чл.56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

22. Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.917.1042, образуващ Урегулиран поземлен имот УПИ ІV, кв. 185 по плана на гр. Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

23. Продажба на общински жилищен имот с идентификатор 67653.926.145.2.7, представляващ ап. № 29, вх. Б, на жил. блок „Трандевица” Б – 2, намиращ се в гр. Смолян, кв. Устово, ул. „Атанас Беров” № 2.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

24. Възмездно право на пристрояване върху поземлен имот № 67653.921.386 – частна общинска собственост по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

25. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ с Кирил Иванов Асенов, Венера Георгиева Асенова и Кирил Кирилов Асенов.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

26. Ново обсъждане на т. V от Решение № 797/18.09.2014г.на Общински съвет, за определяне срока на валидност на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници, определяне броя на местостоянки и броя на престояващите в тях автомобили, съгласно влезлите в сила промени по чл. 24а от Закона за автомобилните превози.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

27. Определяне трудовото възнаграждение на управителя на „Център за психично здраве – Смолян ЕООД.

ДОКЛАДВА: Ф. Топов – председател на Общинския съвет

 

ФИЛИП ТОПОВ
Председател на Общинския съвет

ДНЕВЕН РЕД