> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 18.09.2014 г. ОТ 10:00 ЧАСА

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 18.09.2014 г. ОТ 10:00 ЧАСА

09.09.2014

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 18.09.2014 г. от 10.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян с предложение за следния


Д Н Е В Е Н Р Е Д:


1. Предложение за приемане на Отчетен доклад за изпълнение на Общински план за развитие на община Смолян за периода 2007-2013 година.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

2. Предложение за приемане на Общински план за развитие на община Смолян за периода 2014-2020 година.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

3. Приемане на Стратегия за развитие на туризма на територията на Община Смолян 2014-2020 година.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

4. Осигуряване на собствено финансиране за изработване на проект на Общ устройствен план на Община Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

5. Кандидатстване на община Смолян по Програма „Изграждане и ремонт на многофункционални спортни площадки в общински центрове и покрити плувни басейни в тях“ към Министерството на младежта и спорта и реализиране на обект: „Открит плувен комплекс“, включващ подобекти „Плувен комплекс“ и „Обслужваща сграда”, находящ се в поземлен имот с идентификатор № 67653.926.452, находящ се в гр. Смолян, община Смолян, област Смолян
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

6. Кандидатстване на община Смолян по Програма „Изграждане и ремонт на многофункционални спортни площадки в общински центрове и покрити плувни басейни в тях“ към Министерството на младежта и спорта и реализиране на обект: „Спортна площадка – ПМГ „Васил Левски“ и подпорни стени”, находящ се в поземлен имот с идентификатор № 67653.921.182, находящ се в гр. Смолян, община Смолян, област Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

7. Кандидатстване на община Смолян по Програма „Изграждане и ремонт на многофункционални спортни площадки в общински центрове и покрити плувни басейни в тях“ към Министерството на младежта и спорта и реализиране на обект: „Площадка за фитнес на открито – Стадион в кв. Райково”, находящ се в поземлен имот с идентификатор № 67653.922.66, находящ се в гр. Смолян, община Смолян, област Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

8. Кандидатстване на община Смолян по Програма „Изграждане и ремонт на многофункционални спортни площадки в общински центрове и покрити плувни басейни в тях“ към Министерството на младежта и спорта и реализиране на обект: „Площадка за фитнес на открито - кв. Устово”, находящ се в поземлен имот с идентификатор № 67653.925.120, находящ се в гр. Смолян, община Смолян, област Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

9. Даване съгласие за откриване на социална услуга като делегирана от държавата дейност, промяна в наименованието и намаляване капацитета на социални услуги от Комплекс за социални услуги – Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

10. Актуализация на разчета за финансиране на капиталови разходи на община Смолян за 2014 г.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

11. Предложение за финансиране на общежитието на НУФИ „Широка лъка”
ДОКЛАДВА: Д.Киряков – общински съветник

12. Промяна предназначението на част от поземлен имот с идентификатор 67653.917.330 предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.216 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян.

ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

13. Одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план за обект : „Отвеждащ водопровод за УПИ І - 40.17 и УПИ ІІ – 40.16 – база за спортен риболов в кв.2 местност „Правце”- с. Букаците, община Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

14. Одобряване на изменение на Подробен устройствен план - План за застрояване на УПИ І - 227 в кв.3 в курортно – туристическо ядро ”Малина”, курортен комплекс Пампорово, Община Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

15. Отдаване под наем на помещения общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

16. Отдаване под наем на части от имоти общинска собственост с предназначение лекарски и стоматологични кабинети по селата на територията на Община Смолян по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

17. Отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

18. Продажба на имот общинска собственост, находящ се в землището на село Катраница, Община Смолян по реда на Закона за общинската собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

19. Продажба на поземлен имот с идентификатор 14605.503.209, образуващ Урегулиран поземлен имот ІІІ-210, кв. 48 по плана на с. Гела, общ. Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

20. Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.917.942, образуващ Урегулиран поземлен имот УПИ ХХІV-за жилищно строителство, кв. 190 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

21. Изкупуване на част от недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.926.98 по кадастралната карта на гр. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

22. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ с Мима Любомирова Лазарова.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

23. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ с Костадин Данаилов Костадинов.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

24. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ с Филип Радославов Нинов и Десислава Ефтимова Нинова
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

25. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ с „Водоснабдяване и канализация” ЕООД
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

26. Учредяване върху площ от горски фонд с площ от 1,471 декара на право на прокарване на водопровод за обект „Реконструкция на външен водопровод Превала – Смолянски езера” в землището на гр.Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

27. Процедура по ликвидиране на съсобственост по реда на чл. 36, ал.1, т. 1 от ЗОС
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

28. Предварително съгласие за промяна на предназначение на част от поземлен имот с идентификатор 67653.6.307 и поземлен имот с идентификатор 67653.6.378 по кадастралната карта на гр. Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

29. Промяна на действащия ПУП – присъединяване на част от ПИ № 934.314 към УПИ VІІ, кв.234 по плана на гр. Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

30. Предоставяне на общински поземлен фонд на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

31. Срок на валидност на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници, определяне броя на таксиметровите автомобили, обслужващи Община Смолян, броя на местостоянки и броя броя на престояващите в тях автомобили съгласно влезлите в сила промени на чл.24а на Закона за автомобилните превози.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

32. Прегласуване на Решение № 741/07.08.2014 г. на Общински съвет – Смолян, на основание чл. 45, ал. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
ДОКЛАДВА: Ф. Топов – председател на Общинския съвет


ФИЛИП ТОПОВ
Председател на Общинския съвет

ДНЕВЕН РЕД 18.09.2014 г.