> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 07.08.2014 г. ОТ 10:00 ЧАСА

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 07.08.2014 г. ОТ 10:00 ЧАСА

31.07.2014

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 07.08.2014 г. от 10.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян с предложение за следния

 Д Н Е В Е Н  Р Е Д:


1. Изменение на Решение № 783/20.09.2011 г. на Общински съвет – Смолян, относно поемане на дълг от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – „ФЛАГ” - ЕАД, по реда на Закона за общинския дълг във връзка с проект „Интегриран воден проект на агломерация гр. Смолян” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

2. Издаване на разрешително за ползване на воден обект „Реконструкция на насипни язовирни стени и съоръженията към микроязовири Лагера и Кирянов гьол, гр. Смолян, Подобект 2: ” Кирянов гьол”за срок от 5 (пет) години от дата на влизане в сила на разрешителното.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

3. Одобряване на изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на УПИ ХІІІ – за спорт и атракции, УПИ ХV – 158, 20 курортна дейност и улична регулация, землището на с. Стойките кв.1 в курортно – туристическо ядро ”Малина”, курортен комплекс Пампорово, Община Смолян”.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

4. Одобряване на изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на УПИ І - 110001 – Хижа „Студенец” за курортно жилищно строителство в местност „Караманджа”, землището на гр. Смолян в кв.1б в курортно – туристическо ядро ”Студенец”, курортен комплекс Пампорово, Община Смолян”.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

5. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 67653.1.47 и 67653.1.48 , в местност „Караманджа”, землище на гр. Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

6. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация, на поземлен имот с идентификатор 67653.1.22 в местност „Караманджа”, землище Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

7. Разрешение за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - План за застрояване за финална къща – заслон за обществено ползване в част от поземлени имоти с идентификатори 67653.590.348 и 67653.590.19, землището на гр. Смолян в курортно – туристическо ядро ”Студенец”, курортен комплекс Пампорово, Община Смолян”.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

8. Разрешeние за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на УПИ VІ - 223 курортна дейност и улична регулация от осова точка 20 до осова точка 23 в местност „Ардашлъ”, землището на с. Стойките в кв.1 в курортно – туристическо ядро ”Малина”, курортен комплекс Пампорово, Община Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

9. Разрешeние за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на УПИ VІ - 6.220 обслужване и курортна дейност и улична регулация в местност „Дуневски ливади”, землището на с. Стойките в кв.3 в курортно – туристическо ядро ”Малина”, курортен комплекс Пампорово, Община Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

10. Становище на Регионален инспекторат по образованието – Смолян за преобразуване на Професионална гимназия по туризъм – гр. Смолян и Професионална гимназия по строителство „Никола Й. Вапцаров” – гр.Смолян в Професионална гимназия по туризъм и строителство – гр.Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

11. Утвърждаване на маломерни самостоятелни и/или слети паралелки по чл. 11. и чл. 11а. и на полудневни групи по чл.2., ал.8. от Наредба №7/29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

12. Приемане на Стратегия за младежта на Община Смолян 2014 - 2020 година.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

13. Продажба на поземлен имот общинска собственост, находящ се в околовръстния полигон на м.Потока, з-ще Бориково, Община Смолян по реда на Закона за общинската собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

14. Продажба на поземлен имот с идентификатор № 67653.917.1046, образуващ Урегулиран поземлен имот ХL – 299, кв. 211 по плана на гр. Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

15. Продажба на поземлен имот с идентификатор № 67653.923.46, образуващ Урегулиран поземлен имот VІІ – 923.46, кв. 6 по плана на гр. Смолян, кв. Устово.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

16. Продажба на имот общинска собственост, находящ се в землището на село Катраница, Община Смолян по реда на Закона за общинската собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

17. Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 67653. 921.312 по кадастралната карта на гр. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

18. Възмездно право на пристрояване и надстрояване върху поземлен имот № 67653.934.173 – частна общинска собственост по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

19. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ с Мима Любомирова Лазарова.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

20. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията за УПИ ІІІ-търговска сграда, кв. 35 по плана на с. Могилица, общ. Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

21. Предварително съгласие за промяна на предназначение на част от поземлен имот с идентификатор 67653.6.307 и поземлен имот с
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

22. Отдаване под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване на терени (площи), като елемент от градското обзавеждане – за извършване на рекламна дейност по реда на чл.56 от ЗУТ и Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

23. Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение за продажба на закуски и сладкарски изделия по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

24. Прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал.1, т. 2 от ЗОС във връзка с чл. 36 от Закона за собствеността.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

25. Предоставяне на общински поземлен фонд на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

26. Актуализация на Общинската стратегия за развитието на социалните услуги в Община Смолян /2011-2015 г./ .
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

27. Осигуряване на устойчивост по Проект ”Предоставяне на социални услуги в домашна среда на хора с увреждания от Община Смолян”, съгласно подписан Договор за безвъзмезна финансова помощ по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

28. Включване на Община Смолян в инициативата „Кметовете се адаптират“ на Конвента на кметовете за адаптиране към изменението на климата.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

29. Разрешение за отпускане на стипендии за специализация на лекари, работещи в лечебни заведения на територията на Община Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

30. Удостояване на Марияна Тодорова Йосифова със Значка на Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

 

 ФИЛИП ТОПОВ
Председател на Общинския съвет

ДНЕВЕН РЕД 07 АВГУСТ 2014 Г.