> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 27 ЮНИ 2014 Г. ОТ 10.00 ЧАСА

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 27 ЮНИ 2014 Г. ОТ 10.00 ЧАСА

20.06.2014

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 27.06.2014 г. от 10.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян с предложение за следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:


1. Приемане на годишния отчет за дейността на „Смолян Автотранспорт” ЕООД гр.Смолян през 2013 г.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

2. Приемане на годишния отчет и баланса на „Ученическо и столово хранене” ЕООД гр.Смолян за 2013 г.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

3. Приемане на годишният финансов отчет на „Център за психично здраве - Смолян” ЕООД за 2013 година.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

4. Разглеждане на финансовия отчет на „Регионално дружество за заетост и структурно развитие” ООД през 2013 год.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

5. Разглеждане на финансовия отчет на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

6. Разглеждане на финансовия отчет на „Перелик Инфраструктурна компания „АД
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

7. Разглеждане на годишния отчет за дейността на „Рожен Експрес” АД гр.Смолян през 2013 година.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

8. Упълномощаване на представител на Община Смолян за участие в общо събрание на акционерите на „Рожен Експрес „АД свикано за 08.07.2014 г.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

9. Обсъждане на изразходваните от бюджета средства през 2013 г. за читалищни дейности.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

10. Включване на Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий”-с. Смилян, в Списъка на средищните училища през учебната 2014/2015 година.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

11. Приемане на Наредба за управление на отпадъците в Община Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

12. Одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план за обект : „Пътна връзка с път ІІ – 86 „Асеновград – Смолян” при км. 86+110 в дясно по разтящия километраж за обект : „Почивна база в УПИ – 29 в земл. на с. Соколовци, общ. Смолян”.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

13. Разрешение за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на УПИ ХХ, землището на с. Стойките кв.1 в курортно – туристическо ядро ”Малина”, курортен комплекс Пампорово, Община Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

14. Разрешение за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на УПИ ІІ - За хотелски комплекс в кв.1 в курортно – туристическо ядро ”Язовира”, курортен комплекс Пампорово, Община Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

15. Допълнение на Решение № 465/26.09.2013 г. от Протокол № 27 и разрешение за изработване на Подробен устройствен план - парцеларен план - устройствена схема за обект: „Система за изкуствено заснежаване в Курортен комплекс Пампорово”.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

16. Съгласуване на предложение за изменение на ОУП на Курортен комплекс Пампорово.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

17. Даване на съгласие за изменение на ОУП на Курортен комплекс Пампорово на територията на Община Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

18. Частично изменение на решение № 474/26.09.2013 год., относно изразяване на предварително съгласие за учредяване право на преминаване и учредяване на сервитут за изграждане на обект „Система за изкуствено заснежаване в курортен комплекс Пампорово”.

ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

19. Продажба на санитарен автомобил, собственост на ДВПР „ Проф. д-р Тодор Ташев“ с. Петково, чрез публично оповестен търг с явно наддаване по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян
20. Продажба на общински жилищен имот с идентификатор 67653.926.176.1.28, представляващ ап. № 8, вх. В, на жил. блок „Прогрес” № 2, намиращ се в гр. Смолян, ул. „Хаджи Христо Попгеоргиев” № 20
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

21. Продажба на общински жилищен имот с идентификатор 67653.926.148.2.5, представляващ ап. № 25, вх. Б, на жил. блок „Трандевица” Б - 1, намиращ се в гр. Смолян, ул. „Атанас Беров” № 6
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

22. Продажба на поземлен имот с идентификатор № 67653.917.1043, образуващ Урегулиран поземлен имот ХІV – гараж, кв. 219 по плана на гр. Смолян
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

23. Отдаване под наем на терен за поставяне на преместваем обект по одобрена схема по реда на чл.56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

24. Отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на сграда с идентификатор 67653.925.155.8 кв.Устово по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

25. Отдаване под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване на терени (площи), като елемент от градското обзавеждане – за извършване на рекламна дейност по реда на чл.56 от ЗУТ и Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

26. Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на кабинет по Дентална медицина, находящ се в сграда на Дом за възрастни хора с психични разстройства с.Ровина, по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

27. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ с Мария Димитрова Караджова
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

28. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ с ЕТ „ДРАМА – 97 – Карамфил Драмалиев”
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

29. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ със Стефан Атанасов Трамбабов и Анастасия Николова Трамбабова
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

30. Възмездно право на пристрояване върху поземлен имот № 67653.934.146 – частна общинска собственост по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

31. Възмездно право на пристрояване и надстрояване върху поземлен имот № 67653.913.196 – частна общинска собственост по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

32. Изразяване на предварително съгласие за учредяване на право на прокарване и отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, учредяване на сервитут за изграждане на линеен обект: „Външно водоснабдяване и външно електрозахранване на поземлен имот с идентификатор 67653.70.27, м. „Пясъка” по кадастралната карта на гр. Смолян”.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

33. Предоставяне на земи от общински поземлен фонд на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

34. Ново обсъждане на Решение № 680 от 21.05.2014 г. на Общински съвет–Смолян, на основание чл. 45, ал. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
ДОКЛАДВА: Ф.Топов – председател на Общински съвет

 

ФИЛИП ТОПОВ
Председател на Общинския съвет

ДНЕВЕН РЕД 27 ЮНИ 2014г.