> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 21 МАЙ 2014 Г. ОТ 10.00 ЧАСА

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 21 МАЙ 2014 Г. ОТ 10.00 ЧАСА

14.05.2014

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 21.05.2014 г. от 10.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян с предложение за следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:


1. Удостояване на детски градини и детски музикални школи със „Златен плакет на Община Смолян” по повод 24 май –Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

2. Кандидатстване на Община Смолян пред ПУДООС със Заявление за безвъзмездна финансова помощ за „Реконструкция на външен водопровод с.Могилица” община Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

3. Сключване на договор за организиране на система за разделно събиране на рециклируеми отпадъци съгласно чл.20, ал.2 от Закона за управление на отпадъците (Дв. Бр.53, 13 юли 2012г.).
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

4. Съгласие за участие на Регионална библиотека „Николай Вранчев „ – Смолян, за отпускане на средства за осигуряване на достъпна архитектура среда на културни, исторически и спортни обекти.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

5. Изразяване на писменно съгласие за разположени съоръжения в имот общинска собственост с идентификатор 49014.18.5192.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

6. Предоставяне на имот - публична общинска собственост за безвъзмездно управление на Народно Читалище „СВЕТЛИНА 1925“ с.Момчиловци.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

7. Предоставяне на безвъзмездно управление на част от имот публична общинска собственост на Национална агенция за приходите, Териториална дирекция Пловдив, офис за обслужване Смолян, по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

8. Предоставяне безвъзмездно право на управление на земи от общинския поземлен фонд на Община Смолян, намиращи се в землищата на гр. Смолян и с. Мугла, общ. Смолян, на „Опитна станция по животновъдство и земеделие Смолян” ДП, на основание чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

9. Отдаване под наем на общински терени за поставяне на преместваеми обекти по реда на чл.56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

10. Отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

11. Отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на тенис корт разположен в п.и. с идентификатор 67653.922.66, кв.Райково по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

12. Отдаване под наем на „Кафе сладкарница”, находяща се в поземлен имот с идентификатор 67653.934.11 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Смолян, по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

13. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за поземлен имот с идентификатор № 67653.914.295.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

14. Възмездно право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 67653.916.108 – общинска собственост по реда на чл. 37, ал. 4, т. 4 от Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

15. Възмездно право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 67653.934.1361 – общинска собственост по реда на чл. 37, ал. 4, т. 4 от Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

16. Изменение на влезлия в сила Подробен устройствен план, за Поземлен имот 67653.925.492- гр. Смолян, кв. Устово.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

17. Промяна на действащия ПУП – ПРЗ план за регулация и план за застрояване на УПИ VI – за комплексна сграда и обществено обслужване, кв.133 по плана на гр. Смолян, кв. Райково.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

18. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 67653.2.343 в местност „Станковица”, землище на гр. Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

19. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за поземлен имот с №007142 в местност „Ропите”, землище на с. Букаците.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

20. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект : „Отвеждащ водопровод за УПИ І - 40.17 и УПИ ІІ – 40.16 – база за спортен риболов в кв.2 местност „Правце”- с. Букаците, община Смолян”.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

21. Урегулиране на част от поземлен имот с идентификатори 67653.17.2 с образуване на два нови урегулирани поземлени имота /УПИ/ за обществено обслужване с предвиждане на улична регулация, землището на гр. Смолян в курортно – туристическо ядро ”Снежанка”, курортен комплекс Пампорово, Община Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

22. Одобряване на изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване в кв.89, кв.90 и кв.91б по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян, Община Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

23. Разрешение за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на УПИ ІІІ - ССВ, Стената в кв.3 в курортно – туристическо ядро ”Студенец”, курортен комплекс Пампорово, Община Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

24. Разрешение за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на УПИ І - За спорт и отдих в кв.2 в курортно – туристическо ядро ”Язовира”, курортен комплекс Пампорово, Община Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

25. Разрешение за изменение на Подробен устройствен план - План за застрояване на УПИ І - 227 в кв.3 в курортно – туристическо ядро ”Малина”, курортен комплекс Пампорово, Община Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

26. Разрешение за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване в кв.62 и кв.62а по плана на гр. Смолян, кв. Райково, Община Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

 

ФИЛИП ТОПОВ
Председател на Общинския съвет

 

ДНЕВЕН РЕД 21.05.2014г.