> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 10 АПРИЛ 2014 Г. ОТ 10.00 ЧАСА

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 10 АПРИЛ 2014 Г. ОТ 10.00 ЧАСА

03.04.2014

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 10.04.2014 г. от 10.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян с предложение за следния

 

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Кандидатстване на Община Смолян с проект по Програма БГ08”Културно наследство и съвременни изкуства” финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014, Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство”.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

2. Разрешение за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на УПИ І - 110001 – Хижа „Студенец” за курортно жилищно строителство в местност „Караманджа”, землището на гр. Смолян в кв.1б в курортно – туристическо ядро ”Студенец”, курортен комплекс Пампорово, Община Смолян”.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

3. Урегулиране на поземлени имоти с идентификатори 67653.17.5, 67653.17.8, на част от поземлен имот с идентификатор 67653.17.2 с образуване на два нови урегулирани поземлени имота : /УПИ/ за техническа инфраструктура и обществено обслужване и УПИ за ПВЛ с предвиждане на улична регулация, землището на гр. Смолян в курортно – туристическо ядро ”Снежанка”, курортен комплекс Пампорово, Община Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

4. Урегулиране на поземлени имоти с идентификатори 67653.447.703, 67653.447.9 и на част от поземлени имоти с идентификатори : 67653.447.70, 67653.447.705, 67653.447.73 и 67653.447.74 с образуване нов урегулиран поземлен имот /УПИ/ за техническа инфраструктура с предвиждане на улична регулация, землището на гр. Смолян в курортно – туристическо ядро ”Снежанка”, курортен комплекс Пампорово, Община Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

5. Разрешение за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация на УПИ ХІІІ – за спорт и атракции, землището на с. Стойките кв.1 в курортно – туристическо ядро ”Малина”, курортен комплекс Пампорово, Община Смолян”.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

6. Разрешение за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на УПИ ХІІІ – за спорт и атракции, УПИ ХV – 158, 20 курортна дейност и улична регулация, землището на с. Стойките кв.1 в курортно – туристическо ядро ”Малина”, курортен комплекс Пампорово, Община Смолян”.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

7. Промяна предназначението на част от поземлен имот с идентификатор №67653.923.41 предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.6 по плана на гр. Смолян, кв. Устово.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

8. Разрешение за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване в кв.216 и кв.217 по плана на гр.Смолян, кв. Смолян и промяна предназначението на част от поземлен имот от публична общинска собственост в частна общинска собственост.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

9. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за част от поземлен имот с идентификатор 69345.10.196 в местност „Потока”, землище на с. Стойките
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

10. Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на сдружение с нестопанска цел „Дружество на писателите –Смолян по реда на Закона за общинската собственост
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

11. Предоставяне на безвъзмездно управление на част от имот публична общинска собственост на Министерство на правосъдието - ГД ”Изпълнение на наказанията” гр. София, Областна служба „Изпълнение на наказанията” гр.Смолян по реда на Закона за общинската собственост
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

12. Отдаване под наем на помещения общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

13. Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.923.548 по кадастралната карта на гр.Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл.33 от ЗС
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

14. Изразяване на предварително съгласие за учредяване на право на прокарване и учредяване на сервитут за изграждане на линеен обект: „Електрозахранване и водоснабдяване към ПУП на поземлен имот с идентификатор № 67547.5.54, по кадастралната карта на с. Смилян, общ. Смолян”
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

15. Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

16. Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №585/31.01.2014г. на Общински съвет – Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

17. Приемане на Отчет на Общински план за младежта за 2013 година и Общински план за младежта за 2014 година.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

18. Обсъждане на докладите за осъществените читалищни дейности през 2013 г.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

19. Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Смолян за 2015 год.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

20. Определяне размера на Годишната награда на Община Смолян за 2014 г.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

21. Приемане на Правилник за устройството и дейността на Художествена галерия – Смолян
ДОКЛАДВА: Ф.Топов – председател на Общински съвет

22. Питане внесено от Иван Иванов – Общински съветник

 

ФИЛИП ТОПОВ
Председател на Общинския съвет

ДНЕВЕН РЕД 10.04.2014 ГОДИНА