> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 20 МАРТ 2014 Г. ОТ 10.00 ЧАСА

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 20 МАРТ 2014 Г. ОТ 10.00 ЧАСА

12.03.2014

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 20.03.2014 г. от 10.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян с предложение за следния

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 

1. Предложение до Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

2. Одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план за обект : „Кабелна линиия 20 KV, БКТП и кабелна линия НН за захранване на жилищна сграда на В. Билюков в местност „Падалото”, землище Смолян”.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

3. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за поземлен имот с №011512 и на част от поземлен имот с №011375 в местност „Имарет дере”, землище на с. Кутела
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

4. Одобряване на бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2015 – 2017г. на Община Смолян
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

5. Приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане и отчитане на бюджета на Община Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

6. Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Смолян за 2013 година.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

7. Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособени части от учебно заведение по реда на Закона за общинската собственост
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

8. Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособени части от учебно заведение находящи се в п.и. с идентификатор №73777.104.242 по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

9. Отдаване под наем чрез търг, на земи от общинския поземлен фонд на Община Смолян, намиращи се в землищата на гр. Смолян, с.Гела, с. Широка лъка, с. Сивино, с. Мугла и с. Смилян, на основание чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

10. Отдаване под наем на пасища и мери от общинския поземлен фонд на Община Смолян, намиращи се в землищата на с. Широка лъка, с. Гела, с. Сивино и с. Мугла, на земеделски стопани отглеждащи пасищни животни за срок от 5 години, на основание чл. 37п от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

11. Предоставяне на общински поземлен фонд на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

12. Изменение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2014 година
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

13. Продажба на имот – частна общинска собственост, с идентификатор
№ 04100.503.42, с площ 0,993 кв.м. по реда на Закона за общинската собственост чрез публичен търг с тайно наддаване
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

14. Продажба на имот – частна общинска собственост, с идентификатор№ 04100.503.43, с площ 0,750 кв.м. по реда на Закона за общинската собственост чрез публичен търг с тайно наддаване
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

15. Продажба на имот – частна общинска собственост,с кад.№ 67653.934.425, с площ 5888 кв.м.по реда на Закона за общинската собственост чрез публично оповестен конкурс
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

16. Продажба на имот – частна общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост чрез публичен търг с тайно наддаване
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

17. Продажба на имот – частна общинска собственост, № 026225 масив 26 с площ 0,881 дка по реда на Закона за общинската собственост чрез публичен търг с тайно наддаване
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

18. Учредяване на възмездно право на строеж върху поземлени имоти с идентификатори 67653.923.41 и 67653.923.42 –общинска собственост по реда на чл. 37, ал. 4, т. 4 от Закона за общинската собственост
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

19. Учредяване на възмездно право на пристрояване върху поземлен имот № 67653.921.76 – частна общинска собственост по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

20. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията за УПИ ІV – 183, кв. 46 по плана на с. Петково, общ. Смолян
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

21. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за поземлен имот с идентификатор № 67547.501.1641
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

22. Приемане на Общинска програма за закрила на детето до 2015 г.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

23. Приемане на Годишния отчет за 2013 г. по изпълнение на Общинска програма за управление на отпадъците 2010-2014 г.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

24. Приемане на Годишен отчет за 2013 г. по изпълнение на Общинска програма за опазване на околната среда 2009-2013 г.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

25. Приемане на Годишния отчет за 2013Г. по изпълнение на:Програма за намаляване на замърсяването с фини прахови частици/ФПЧ/ и Плана за действие към нея за периода 2011-2013г.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

26. Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.
ДОКЛАДВА: Стоян Иванов - общински съветник

 
ФИЛИП ТОПОВ
Председател на Общинския съвет

 

ДНЕВЕН РЕД 20.03.2014г.