> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 28 ФЕВРУАРИ 2014 Г. ОТ 10.00 ЧАСА

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 28 ФЕВРУАРИ 2014 Г. ОТ 10.00 ЧАСА

20.02.2014

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 28 февруари 2014 г. от 10.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян с предложение за следния

 

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

 

1. Предложение за удостояване на Атанас Георгиев Френкев със званието „Почетен гражданин на Смолян”
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

2. Предложение до Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на Венета Данчева Хашъмова от град Смолян
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

3. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за поземлен имот с кадастрален №001852 в местност „Падалата”, землище на с. Река.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

4. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект : „База за отдих – УПИ І – 45012 в кв.87, местност „Марецко”, земл. Момчиловци” с подобект : „Външно водоснабдяване – водоем и водопровод”.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

5. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 67653.78.60 в местност „Яра”, землище на гр. Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

6. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за поземлен имот с кадастрален №001634 в местност „Ливадата”, землище на с. Селище
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

7. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за поземлен имот с кадастрален №001853 в местност „Падалата”, землище на с. Река.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

8. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 67653.136.35 в местност „Падалото”, землище на гр. Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

9. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за част от поземлен имот с идентификатор 67653.131.13 в местност „Могилата”, землище на гр. Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

10. Одобряване на промени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2014-2016година на Община Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

11. Приемане на Бюджета на Община Смолян за 2014година.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

12. Изменение и допълнение на Решение №50/02.03.2012г., изм. и доп. с Решение №444/25.07.2013г. на Общински съвет Смолян във връзка с промяна на състава на местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно – спестовни влогове
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

13. Изменение на Решение № 609/21.02.2011 г. за предоставяне на безвъзмездно управление на част от имот частна общинска собственост на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” Технически колеж – Смолян по реда на Закона за общинската собственост
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

14. Предоставяне на част от имот - публична общинска собственост за безвъзмездно управление на Министерство на вътрешните работи по реда на Закона за общинската собственост
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

15. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху поземлен имот частна общинска собственост с ид. 67653.234.556 и ид. 67653.234.557 по реда на ЗОС на Сдружение с нестопанска цел „ФЪН ИН ДЪ МАУНТИН” за създаване на крайградски парк за спорт, отдих и обучение „АМЗОВО”
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

16. Учредяване възмездно право на пристрояване върху поземлен имот № 67653.926.172 – частна общинска собственост по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

17. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за поземлен имот с идентификатор № 67653.923.208

18. Продажба на общински жилищни имоти
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

19. Приемане на Отчета за изпълнението на Общинска програма за развитие на туризма Смолян 2013г. и приемане на Общинска програма за развитие на туризма 2014г.

20. Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Смолян през 2014 година
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

21. Предложение за закупуване на таблети за нуждите на Общински съвет – Смолян
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

22. Ново обсъждане на Решение № 592 от 31.01.2014 г. на Общински съвет–Смолян, на основание чл. 45, ал. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
ДОКЛАДВА: Ф.Топов – председател на Общински съвет

23. Поправка на очевидна фактическа грешка допусната в Решение № 597 от 31.01.2014год.
ДОКЛАДВА: Ф.Топов – председател на Общински съвет

24. Отговор на питане внесено от Радой Краев – Общински съветник

 

ФИЛИП ТОПОВ
Председател на Общинския съвет

ДНЕВЕН РЕД 28.02.2014г.