> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 31 ЯНУАРИ 2014 Г. ОТ 13.00

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 31 ЯНУАРИ 2014 Г. ОТ 13.00

21.01.2014

 На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 31 януари 2014 г. от 13.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян с предложение за следния

 

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

 

1. Упълномощаване на представител на Община Смолян за участие в извънредно общо събрание на акционерите на „ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ АД, свикано за 04.02.2014 г., и гласуване по дневния ред.

ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

2. Промяна на името на ОДЗ „Вела Пеева” – с.Смилян

ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

3. Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти в Община Смолян за 2013 г. по реда на чл. 66а от Закона за общинската собственост

ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

4. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост.

ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

 

5. Възмездно право на надстрояване върху поземлен имот № 67653.917.531 – частна общинска собственост по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост

ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

6. Предоставяне на общински поземлен фонд на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/

ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

7. Одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план за обект : „Външно електрозахранване на вилни сгради в местност „Плешково” землище Смолян”.

ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян


8. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за поземлен имот с кадастрален №11498 в местност „Имарет дере”, землище на с. Кутела.

ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

9. Разрешение за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на част от УПИ VІ – за ледена площадка и УПИ V – за чайна в кв.2 в курортно – туристическо ядро ”Язовира”, курортен комплекс Пампорово, Община Смолян”.

ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

10. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори : 67653.89.5, част от 67653.89.4, част от 67653.89.17 и част от 6765389.9 в местност „Поляната”, землище на гр. Смолян.

ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

11. Разрешение за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на УПИ ІV – за хотел и обществено обслужване и УПИ ХV – 1 за хотел и обществено обслужване в кв.2 в курортно – туристическо ядро ”Язовира”, курортен комплекс Пампорово, Община Смолян”.

ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

12. Промяна в структурата на Община Смолян.

ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян


13. Приемане на план-сметка за приходите и разходите от такса битови отпадъци в Община Смолян през 2014година и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2014г.

ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

14. Отпускане на безвъзмездна финансова помощ на Община Смолян от “Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда ” за изграждане на приоритетен обект: Реконструкция на насипни язовирни стени и съоръженията към микроязовири «Лагера» и «Кирянов гьол» гр. Смолян”, Подобект 1: Микроязовир «Лагера»

ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

15. Изменение на Решение № 781/20.09.2011г. на Общински съвет – Смолян, относно поемане на дългосрочен дълг към „Фонд за органите на местното самоуправление в България – „ФЛАГ” - ЕАД, по реда на Закона за общинския дълг.

ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

16. Кандидатстване на Община Смолян в програмата на Проект „Красива България” за 2014 година

ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

17. Кандидатстване на Община Смолян с проект по Oперативна програма „Административен капацитет“, приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси“, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация“, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14.

ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

18. Даване съгласие за откриване на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за лица с умствена изостаналост” в с. Широка лъка, като делегирана от държавата дейност

ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

19. Предоставяне на помещения в сградата на Родопски драматичен театър
„Николай Хайтов” - гр.Смолян за безвъзмездно управление от Обединен
детски комплекс – Смолян

ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

 


20. Предоставяне на помещения в сградата на Родопски драматичен театър
„Николай Хайтов” - гр.Смолян за безвъзмездно управление от Фолклорен ансамбъл „Родопа” - Смолян

ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

 

 

 

ФИЛИП ТОПОВ 

Председател на Общинския съвет

 

ДНЕВЕН РЕД 31.01.2014г.