> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 19 ДЕКЕМВРИ 2013 Г. ОТ 10.00 ЧАСА

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 19 ДЕКЕМВРИ 2013 Г. ОТ 10.00 ЧАСА

11.12.2013

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 19 декември 2013 г. от 10.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян с предложение за следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Смолян
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

2. Приемане на план сметка за приходите и разходите от такса битови отпадъци в Община Смолян през 2014 година и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2014
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

3. Приемане на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

4. Актуализация на бюджета на Община Смолян
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

5. Актуализация на капиталовите разходи на Община Смолян
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

6. Отчет за извършени приватизационни сделки и следприватизационен контрол в Община Смолян за 2013г.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

7. Изменение на Решение №311 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 15.03.2013 в Протокол №9 - разрешение за изработване на Подробен устройствен план - „План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 67653.52.33 в местност „Къшлите”, землище Смолян”.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

8. Промяна предназначението на поземлени имоти с идентификатори 67653.914.296 и за част от 67653.914.295 предвидени в устройствения план за озеленена площ в кв.46 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

9. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация - парцеларен план за обект „Насипна язовирна стена и нов преливник към мироязовир „Лагера””.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

10. Разрешение за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване в кв.89, кв.90 и кв.91б по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян, Община Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

11. Промяна на действащия Подробен устройствен план, за УПИ I, кв.181 по плана на гр. Смолян, общ. Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

12. Сключване на предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за поземлен имот с идентификатор № 69345.6.132
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

13. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за поземлен имот с идентификатор № 49014.501.1169
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

14. Безвъзмездно придобиване в полза на Община Смолян, правото на собственост върху всички недвижими и движими материални активи, находящи се в имот с кадастралeн № 69345.101.116, с. Стойките, Община Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

15. Изкупуване на сграда с идентификатор 67653.918.106.3 по кадастралната карта на гр.Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл.33 от ЗС
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

16. Продажба на вещи, собственост на Община Смолян, чрез публично оповестен търг с явно наддаване по реда на Закона за общинската собственост
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

17. Изкупуване на недвижим имот с идентификатор 67653.925.326 по кадастралната карта на гр. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

18. Изкупуване на недвижим имот с идентификатор 69345.101.206 по кадастралната карта на гр. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

19. Прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал.1, т. 2 от ЗОС във връзка с чл. 36 от Закона за собствеността
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

20. Възмездно право на пристрояване и надстрояване върху поземлен имот № 67653.915.157 – частна общинска собственост по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

21. Продажба на поземлен имот с идентификатор № 68000.502.439, образуващ Урегулиран поземлен имот III – 230, кв.16 по плана на с.Солища, общ.Смолян
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

22. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2013 година
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

23. Определяне на максимални цени на таксиметров превоз на пътници на територията на Община Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

24. Даване на съгласие за поставяне на преместваем търговски обект в ПИ № 67653.640.18, гр.Смолян, к.к. Пампорово, к.я.„Студенец” по Наредбата за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл.56 от ЗУТ.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

25. Отдаване под наем на общински терени за поставяне на преместваеми обекти по реда на чл.56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

26. Отдаване под наем на общински терени за поставяне на преместваеми обекти павилион - КИОСК по одобрена схема по реда на чл.56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

27. Отдаване под наем на общински терени за поставяне на преместваеми обекти по одобрена схема по реда на чл.56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

28. Изпълнение на съдебно решение № 177 от 13.07.2007г. постановено по В.гр.Д. № 412/2066г. на Окръжен съд – Смолян и отразяването в териториалния обхват на Община Смолян за 3095 декара земеделски и горски територии признати за собственост на Общината
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

29. Ново обсъждане на Решение № 537 от 21.11.2013 г. на Общински съвет–Смолян, на основание чл. 45, ал. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
ДОКЛАДВА: Ф.Топов – председател на общински съвет Смолян

30. Ново обсъждане на Решение № 539 от 21.11.2013 г. на Общински съвет–Смолян, на основание чл. 45, ал. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
ДОКЛАДВА: Ф.Топов – председател на общински съвет Смолян

31. Ново обсъждане на Решение № 546 от 21.11.2013 г. на Общински съвет–Смолян, на основание чл. 45, ал. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
ДОКЛАДВА: Ф.Топов – председател на общински съвет Смолян

32. Попълване състава на Постоянните комисии на Общинския съвет
ДОКЛАДВА: Ф.Топов – председател на общински съвет Смолян

 

ФИЛИП ТОПОВ 

Председател на Общинския съвет

 

ДНЕВЕН РЕД 19.12.2013г.