> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 10 ДЕКЕМВРИ 2013 Г. ОТ 14.00 ЧАСА

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 10 ДЕКЕМВРИ 2013 Г. ОТ 14.00 ЧАСА

06.12.2013

  На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.57 ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация на 10 декември 2013 г. от 14.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян с предложение за следния


Д Н Е В Е Н Р Е Д:

 

1. Допълнение към Решение №426 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 25.07.2013 год., Протокол №25, с което е приет и одобрен Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Смолян, финансиран по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-07/2010: „Подкрепа за интегрирани планове за градско, възстановяване и развитие”.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

 

 

 

ФИЛИП ТОПОВ 
Председател на Общинския съвет

ДНЕВЕН РЕД 10.12.2013