> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 21 НОЕМВРИ 2013 Г. ОТ 13.00 ЧАСА

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 21 НОЕМВРИ 2013 Г. ОТ 13.00 ЧАСА

14.11.2013

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 21 ноември 2013 г. от 13.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян с предложение за следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план обект: „Кабелна линия 20 KV,БКТП и кабелна линия НН за захранване на жилищна сграда на В.Билюков в местност „Падалото”,землище Смолян..
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

2. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 68000.1.511 и 68000.1.462 в местност „Бечевското”,землище Солища.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

3. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за поземлен имот с кадастрален №003136 в местност „Сурлюското”,землище Турян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

4. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Ел.захранване и водоснабдяване към ПУП на поземлен имот с идентификатор 67547.5.54 по кадастралната карта на с.Смилян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

5. Одобряване на бюджетната прогноза за периода 2014-2016г. на Община Смолян
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

6. Приемане на Наредба за предоставяне на финансови средства от бюджета на Община Смолян за финансиране на младежки инициативи и проекти на младежки организации.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

7. Продажба на 16 броя самостоятелни обекти-гаражни клетки,находящи се в сграда №1, 
разположена в поземлени имоти с идентификатори: №67653.915.259, №67653.915.462 и
принадлежи към поземлен имот с идентификатор №67653.915.259,гр.Смолян,по реда
на Закона за общинската собственост чрез публични търгове с тайно наддаване.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

8. Обезпечаване на авансово плащане по договор за безвъзмездна помощ BG161РО001/5-02/2012/019 по проект „Подкрепа за устойчиво развитие и растеж на град Смолян”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

9. Обезпечаване на авансово плащане по договор за безвъзмездна помощ BG161РО001/1.4-09/2012/029 по проект „Зелена и достъпна градска среда на град Смолян-централна градска част”,финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

10. Учредяване на безвъзмездно право на ползване на сдружение „Екосвят Родопи”-Смолян,на помещение находящо се в сградата на Младежки дом гр.Смолян по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

11. Отдаване под наем на части от имот,публична общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

12. Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособени части от учебно заведение по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

13. Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Смолян през 2014г.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

14. Изпращане на писмо до Народното събрание, Президента, Министерския съвет, Върховния касационен съд,Върховния административен съд и Главния прокурор с искане за упражняване на конституционното им право по отправяне на искане до Конституционния съд за установяване на противоконституционност на § 3 на Преходните и заключителните разпоредби на Закона за горите и несъответствие с Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

15. Попълване състава на Постоянните комисии на Общинския съвет
ДОКЛАДВА: Ф.Топов – председател на Общински съвет

 

ФИЛИП ТОПОВ
Председател на Общинския съвет

ДНЕВЕН РЕД 21.11.2013