> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 31 ОКТОМВРИ 2013 Г. ОТ 13.00 ЧАСА

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 31 ОКТОМВРИ 2013 Г. ОТ 13.00 ЧАСА

25.10.2013

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 31 октомври 2013 г. от 13.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян с предложение за следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Преструктуриране на Фолклорен ансамбъл „Родопа” – Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

2. Промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 67653.912.353, предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 9 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

3. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Пътна връзка с път ІІ – 86 „Асеновград – Смолян” при км.86+110 в дясно по разтягащия километраж за обект: „Почивна база в УПИ – 29 в землище на с. Соколовци, община Смолян””.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

4. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация за поземлен имот с идентификатор 67653.111.7 в местност „Грашища”, землище Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

5. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 67653.131.12 в местност „Могилата”, землище Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

6. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 49014.9.14 в местност „Усойката”, землище Момчиловци.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

7. Изменение на влезлия в сила Подробен устройствен план, за Поземлен имот 67653.925.492- гр. Смолян, кв. Устово.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

8. Продажба на поземлен имот с идентификатор № 83274.501.214, образуващ Урегулиран поземлен имот ІІІ – общ., кв. 50 по плана на с. Широка лъка, общ. Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

9. Прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал.1, т. 2 от ЗОС във връзка с чл. 36 от Закона за собствеността.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

10. Възмездно право на надстрояване върху поземлен имот № 67653.917.386 – частна общинска собственост по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

11. Възмездно право на пристрояване върху поземлен имот № 67653.921.386 – частна общинска собственост по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

12. Изкупуване на недвижим имот с идентификатор 67653.920.245 по кадастралната карта на гр. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС .
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

13. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за поземлен имот с идентификатор № 67653.921.522 и поземлен имот с идентификатор № 67653.921.798.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

14. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за поземлен имот с идентификатор № 67653.917.329.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

15. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за поземлен имот с идентификатор № 67653.923.41.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

16. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за поземлен имот с идентификатор № 67653.920.448.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

17. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за имот № 002795.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

18. Изменение и допълнение на Решение № 279/31.01.2013г. за Безвъзмездно придобиване на правото на собственост върху всички недвижими и движими материални активи, които са с отпаднала необходимост за Министерството на образованието младежта и науката, находящи се в имот с кадастрален № 69345.100.219, с. Стойките, Община Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

19. Отдаване под наем чрез публичен търг на имоти – общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

20. Отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс по реда на Закона за общинската собственост на имот с идентификатор 67653.934.311.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

21. Отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

22. Отдаване под наем на общински терени за поставяне на преместваеми обекти по одобрена схема по реда на чл.56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост .
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

23. Отдаване под наем на пасищe от общинския поземлен фонд на Община Смолян, намиращо се в землищeто на с. Широка лъка, на земеделски стопани отглеждащи пасищни животни или на лица които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние за срок от 5 години, на основание чл. 37п от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

24. Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

25. Приемане Годишен план за ползването на дървесина от горски територии, собственост на Община Смолян през 2014 година.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

26. Приемане на Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Смолян.
ДОКЛАДВА: Д. Кисьов – общински съветник

 


ФИЛИП ТОПОВ
Председател на Общинския съвет

ДНЕВЕН РЕД - 31.10.2013