> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 26 СЕПТЕМВРИ 2013 Г. ОТ 10.00 ЧАСА

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 26 СЕПТЕМВРИ 2013 Г. ОТ 10.00 ЧАСА

18.09.2013

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 26 септември 2013 г. от 10.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян с предложение за следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Утвърждаване на маломерни самостоятелни паралелки за учебната 2013/2014 г. по чл. 11 от Наредба №7/29.12.2000 г. на МОН.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

2. Утвърждаване на група към Обединено детско заведение „Вела Пеева”- село Смилян – филиал Арда.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

3. Кандидатстване на Община Смолян с проект по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014, Програма „Деца и младежи в риск”, Компонент 2 – Грижа за деца в риск.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

4. Кандидатстване на Община Смолян с проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, приоритетна ос 5 „Социално включване и насърчаване на социалната икономика”, интервенция 5.2 „Социални услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици”, бюджетна линия BG051РО001-5.2.12, „Да не изоставим нито едно дете”, Компонент 2 – „Разкриване на социални услуги в общността”.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

5. Допълнение на Решение № 750 от 23.08.2011 г. на Общински съвет – Смолян относно обезпечаване на авансово плащане по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-10/2010/005 по проект „Родопи фест”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007–2013 г.”
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

6. Споразумение на кметовете.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

7. Промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 67653.914.270 предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.46 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян .
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

8. Одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план за обект : „Съоръжение за пречистване на инфилтратните води от Регионално депо за твърди отпадъци – гр. Смолян”.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

9. Одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план за обект : „Кабелно захранване на 20 kV от БКТП „ПВЛ – Стойките” до подстанция 110/20 kV „Пампорово” с. Стойките, Община Смолян”.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

10. Одобряване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за Пътническа въжена линия – поземлен имот с идентификатор 69345.6.1146 с обособяване на нов УПИ І – 1146 за лифтова станция в земл. Стойките, Община Смолян”.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

11. Одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план за обект : „Работно и аварийно осветление на „зелена ски писта”, аварийно осветление на ПВЛ -2 и ски писти „Гигански слалом”, „Стената” в КК Пампорово, Община Смолян”.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

12. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план - устройствена схема за обект: „Система за изкуствено заснежаване в Курортен комплекс Пампорово”.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

13. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Изграждане на вело – парк в Курортен комплекс Пампорово”.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

14. Разрешение за изменение на Подробен устройствен план - План за застрояване на УПИ ІІІ – 10003 трибуни обществено обслужване в кв.1б в курортно – туристическо ядро ”Студенец”, курортен комплекс Пампорово, Община Смолян”.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

15. Разрешение за изменение на Подробен устройствен план - План за застрояване на УПИ ІІ – 10003 трибуни обществено обслужване в кв.1д в курортно – туристическо ядро ”Студенец”, курортен комплекс Пампорово, Община Смолян” .
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

16. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 67653.1.156 и 67653.1.180 в местност „Караманджа”, землище Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

17. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 67653.300.301 в местност „Вриса”, землище Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

18. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 49014.501.1162, 49014.501.1161 и 49014.501.1160 в местност „Граматицко”, землище Момчиловци.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

19. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 00597.3.331 и 00597.3.332 в местност „Хармана”, землище Арда.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

20. Разрешение за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване в кв.26 и кв.36 по плана на с. Смилян, Община Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

21. Изразяване на предварително съгласие за учредяване на право на преминаване и учредяване на сервитут за изграждане на обект “СИСТЕМА ЗА ИЗКУСТВЕНО ЗАСНЕЖАВАНЕ В КУРОРТЕН КОМПЛЕКС ПАМПОРОВО“.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

22. Изменение и допълнение на Решение № 263/21.12.2012 г. за Изразяване на предварително съгласие за учредяване на право на преминаване и учредяване на сервитут за изграждане на линеен обект: “Работно и аварийно осветление на „Зелена ски писта”, аварийно осветление на ПВЛ – 2 и ски писти „Гигантски славом”, „Стената” в к.к. Пампорово”.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

23. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2013 г..
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

24. Продажба на общински жилищни имоти.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

25. Продажба на имот – частна общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост чрез публичен търг с тайно наддаване.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

26. Продажба на имот – частна общинска собственост с идентификатор № 67653.650.11.1, по реда на Закона за общинската собственост чрез публичен търг с тайно наддаване.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

27. Продажба на вещи, собственост на Община Смолян, чрез публично оповестен търг с явно наддаване по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

28. Продажба на вещи – частна общинска собственост в следствие на бракуване на ДМА /дълготрайни материални активи/ чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

29. Изкупуване на част от недвижим поземлен имот с идентификатор 69345.6.227, по кадастралната карта на с. Стойките на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл.33 от ЗС.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

30. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за поземлен имот с идентификатор № 67653.936.69.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

31. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор № 67653.925.476 по кадастралната карта на гр. Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

32. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията за поземлени имоти с идентификатори № 81520.501.9061 и № 81520.501.9059 по кадастралната карта на с. Чокманово.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

33. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията за УПИ ІV – 200, кв. 34 по плана на с. Петково, общ. Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

34. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията за УПИ ХХ – 389, кв. 23 по плана на с. Соколовци, общ. Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

35. Отдаване под наем на имот публична общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

36. Отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

37. Отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

38. Отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост в сграда с идентификатор 67653.918.45.1.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

39. Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на вещи – частна общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

40. Предоставяне на стола за хранене към Ученическо общежитие „Васил Димитров” - гр.Смолян за безвъзмездно ползване от Специализирано звено „Детска кухня” към Община Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

41. Отдаване под наем чрез търг на земи от общинския поземлен фонд на Община Смолян, намиращи се в землищата на с. Стойките, с. Гела и с. Широка лъка на основание чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

42. Отдаване под наем на пасища и мери от общинския поземлен фонд на Община Смолян, намиращи се в землищата на с. Кремене, с. Кутела, с. Турян, с. Стойките, с. Гела и с. Широка лъка на земеделски стопани отглеждащи пасищни животни или на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние за срок от 5 години на основание чл. 37п от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

43. Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

44. Приемане на Правилник за устройството и дейността на Художествена галерия – Смолян.
ДОКЛАДВА: Ф. Топов – председател на ОбС

45. Изменение и допълнение на учредителния акт на „Център за психично здраве – Смолян” ЕООД.
ДОКЛАДВА: Ф. Топов – председател на ОбС

46. Попълване състава на Постоянните комисии на Общинския съвет.
ДОКЛАДВА: Ф. Топов – председател на ОбС
 

ФИЛИП ТОПОВ
Председател на Общинския съвет

 

 

ДНЕВЕН РЕД - 26.09.2013